Informácia o odbornej konferencii ZSPS - Fórum slovenského stavebníctva

Dňa 11. apríl 2018 sa v priestoroch hotela Sorea Regia v Bratislave uskutočnila Odborná konferencia ZSPS - Fórum slovenského stavebníctva. Organizátorom a odborným garantom bol Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, spoluorganizátormi bola Slovenská komora stavebných inžinierov a Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Odborným programom bolo zavádzanie digitálnych technológií v stavebníctve (BIM) a inovácie v stavebníctve a investičné trendy.

1. Blok - zavádzanie digitálnych technológií (BIM)

Súčasnosti a budúcnosti digitálnych technológií v stavebníctve sa venoval Miroslav Kohout – Country manager CZ&SK. Po prehľade o stave zavádzania BIM v niektorých krajinách EÚ upozornil na to, že EÚ vydala príručku pre zavádzanie informačného modelovania stavieb európskym verejným sektorom. podala v nej obecný popis strategických opatrení v oblastiach: vedenia organizácií celého sektora, komunikácie a komunity, kolaboratívneho ránca a rozširovania možností a kapacít. Na viacerých príkladoch inžinierskych stavieb ilustroval náročnosť ale aj zrejmý prínos uplatnenie BIM.

Tomáš Funtík - BIM asociácia Slovensko prezentoval národné i medzinárodné aktivity tejto prvej nezávislej organizácie podporujúcej implementáciu problematiky informačného modelu stavby, ktoré bola založená v roku 2013. Zdôraznil a na príkladoch dokladoval prednosti BIM, ktoré umožňujú prácu v 3d prostredí, zdieľanie dát medzi účastníkmi procesu, možnosť spolupráce bez obmedzenia softvéru a efektívne pristupovanie k dátam. Východiskom ďalšieho postupu zavádzania BIM v ČR je vládou schválená Koncepce zavádění metody BIM v České republice. Z prieskumov na Slovensku vyplýva, že za najväčšie bariéry považovali respodenti nedostatok profesistov, chýbajúce štandardy a postupy.

Prof. Vladimír Benko, PhD. – predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov predstavil prínos projektu INGREES pre BIM. Tento projekt získal finančné prostriedky z programu Európskej únie pre výskum a Inovácie HORIZONT 2020. Vo svojej podstate predstavuje prepojenie know-how troch krajín – Slovenka, Rakúska a Česka. Jeho prostredníctvom boli dosiahnuté pozoruhodné výsledky: 5 vzdelávacích programov, tréning budúcich trénerov, sieť trénerov v SR a ČR, 700 odborníkov v SR a ČR, databáza vyškolených odborníkov. Školenia v rámci Systému ďalšieho vzdelávania pre odborníkov v stavebníctve v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách sa možno zúčastniť fyzicky, ale tiež prostredníctvom audiovizuálneho prepojenia.

Skúsenosťami so zavádzaním BIM v dopravnej infraštruktúre ČR zoznámil účastníkov konferencie Ing. Ivo Vykydal – Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), ČR. Uviedol, že efektívne využitie finančných prostriedkov SFDI je možné len rozšírením digitálnych technológií a zavedením informačného modelovania stavieb. Poukázal na to, že jedným z dôvodov nízkej stavebnej produkcie je tradičný spôsob práce charakteristický fragmentovaným projektovým procesom založeným na "papieroch", nedostatkami v komunikácii, prepracovávaním a opakovaným vytváraním podkladov a najmä slabým alebo žiadnym riadením informácií. V ďalšom predstavil technické predpisy a metodiky ako Společné datové prostředí, Metodika BIM protokolu a ďalšie.

Jaroslav Synek – METROSTAV vystúpil na tému uplatnenie informačných BIM modelov v realizácii. Na príklade pilotného projektu tunel Ejpovice – Plzeňský demonštroval zadanie BIM projektu, využitie Bim modelu pri realizácii, úroveň podrobnosti modelu, definovanie datového rozsahu, spracovanie modelu, prácu s modelom, kontrolu kolízií, výkaz výmer, 4D časové plánovanie, kontrolu kvality realizácie, 5D náklady a financie, 3D tlač a závery, z ktorých okrem iného vyplýva, že možnosti využitia BIM modelu pre prípravu a realizáciu sú rovnaké pre inžinierske i pozemné stavby.

2. Blok ‑ Inovácie v stavebníctve a aktuálne trendy

Ingrid Fischerová - Ayming Slovensko s.r.o. prestavila superodpočet na výskum a vývoj ako strategický nástroj financovania inovácií, upravený zákonom o dani z príjmu právnických osôb, ktorý umožňuje určité náklady odpočítať od daňového základu druhý krát. Prostredníctvom tejto daňovej úľavy sa tak dá ušetriť významné finančné prostriedky každý rok. Daňovník môže uplatniť odpočet od základu dane z príjmov vo výške 100 % nákladov vynaložených pri realizácii projektov VaV. Takže z každého 1 milióna € nákladov na VaV je úspora 210 000 €. Medzi uplatniteľné projekty patria okrem iného aj nové alebo vylepšené produkty, technológie či procesy, nové alebo vylepšené výrobné a technologické postupy, atypické, komplikované a neštandardné zákazky alebo projekty, znižovanie dopadov na životné prostredie a pod.

Ing. Vladimír Jurík – SMART CITIES CLUB predstavil Smart prístupy pre trvalo udržateľné regionálne investície. Cesta k Smart city ako uviedol, nie je jednoduchá. Nevyhnutná je jasná vízia fungovania regiónu a uvedomenie si, že Koncepty smart regiónu vyžadujú koordináciu. Zdôraznil potrebu náročnej a precíznej komunikácie zúčastnených subjektov a závažnosť podchytenia záujmu obyvateľov regiónu a miest. Výsledkom budú však zrejmé pozitíva: podpora inovácií malých a stredných podnikateľov, ktorí tým, že dostanú v meste, regióne priestor môžu sa rozvíjať a uplatňovať svoje výrobky a služby celoštátne, prípadne ich aj vyvážať, zlepší sa zamestnanosť i spoločenský tlak na lepšie vzdelávanie. A je tu aj priestor pre stavebné spoločnosti, keďže napr. Smart projekty mestských oblastí sú príležitosťou pre investovanie. Potom predstavil úlohy a činnosť SMART CITIES CLUB-u.

Ing. Kvetoslav Kmec - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatiku vystúpil s prezentáciou na tému Strategické riadenia a plánovanie – Národný infraštruktúrny investičný plán (NIP). Prístup k nemu ilustroval na príklade Veľkej Británie, v investičnom pláne ktorého približne 50 % výdavkov financuje súkromný sektor. NIP by mal predstavovať východisko pre programové vyhlásenie vlády a zastrešovať rezortné a prierezové stratégie a operačné programy. Dlhodobá vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti (SAV 2010) však neprešla medzirezortným pripomienkovým konaním a vládou bola iba vzatá na vedomie. Ako kľúčovým krokom pre vznik NIP na Slovensku sa javí vypracovanie Stratégie rozvoja SR, ktorá vytvorí rámec pre koordináciu a integráciu sektorových politík, regionálneho rozvoja a územného plánovania.

Ing. Boris Gregor - Protimonopolný úrad SR uviedol tému Ochrana hospodárskej súťaže v sektore stavebníctva. Predstavil pôsobnosť a právomoci úradu, ku ktorým patrí najmä zasahovanie proti zakázaným/protisúťažným praktikám. Medzi najvýznamnejšie a najdôležitejšie procesné nástroje úradu patrí právo žiadať o poskytnutie podkladov a informácií a právo vykonať inšpekciu. V ďalšom informoval o Metodickom pokyne k vybraným postupom Protimonopolného úradu v prípade predloženia dôkazov o dohode obmedzujúcej súťaž.

Ing. Martin Pipíška - AMAVEX, s. r. o. prezentoval tému GDPR v podmienkach stavebníctva. Upozornil na zmeny legislatívy EÚ a z toho vyplývajúce zmeny v legislatíve Slovenska s tým, že nadobudol platnosť Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Potom zhrnul povinnosti a postup prevádzkovateľa v GDPR a záverom upozornil, že vyššie uvedený zákon začína platiť v celej EÚ už od 25. mája 2018.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie