Členský príspevok na rok 2011

V súlade so stanovami ZSPS, podľa ustanovenia §10 Členský príspevok, ods. 5 písm. a), b) pre účely výpočtu výšky členského príspevku je každý člen Zväzu povinný zaslať na sekretariát zväzu najneskôr do 15.4. príslušného kalendárneho roka čestné vyhlásenie a návrh dohody na platenie členského príspevku.

Člen zväzu, ktorí uhradí celý členský príspevok pre daný kalendárny rok ods. 6 písm. a) najneskôr do 30.4. príslušného kalendárneho roka má nárok na zľavu 10% ročného členského príspevku, písm. b) najneskôr do 31.5. príslušného kalendárneho roka má nárok na zľavu vo výške 5% ročného členského príspevku.

Dododa o úhrade členského príspevku na rok 2011 a Čestné vyhlásenie člena ZSPS pre účely výpočtu členského príspevku Vám bude zaslaná elektronickou poštou.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie