Oznam o pripravovanom 24. Valnom zhromaždení ZSPS a pripravovanom Partnerskom dni ZSPS

Vážení predstavitelia členských spoločností ZSPS,

 

Dovoľte, aby sme Vás informovali, že Zväz stavebných podnikateľov Slovenska v súlade so stanovami zväzu uskutoční:

 

dňa 30. marca (pondelok) 2009, so začiatkom od 10:00 hod

24. Valné zhromaždenie ZSPS

v Bratislave, City Hotel Bratislava, Seberíniho 9,

 

Rokovanie bude mať dve časti - verejnú, za účasti pozvaných hostí,  predstaviteľov  ministerstiev, partnerských profesijných združení a sociálnych partnerov zamestnávateľov i odborov a  neverejnú, na ktorej prerokujeme tak závažné otázky ako je návrh zmien Stanov ZSPS a najmä činnosť a úlohy zväzu v období predpokladaných dopadov svetovej finančnej a hospodárskej krízy na slovenské stavebníctvo.

Najneskôr 15 dní pred konaním 24. VZ ZSPS odošleme pozvánku prezidenta ZSPS Ing. Jána Majerského, PhD. s návrhom programu rokovania. Každý člen zväzu dostane aj rokovacie materiály, v ktorých nebude chýbať:

  • Návrh na zmenu Stanov ZSPS
  • Vyhodnotenie hlavných úloh a činnosti ZSPS za rok 2008
  • Vyhodnotenie plnenia uznesenia 23. VZ ZSPS
  • Hlavné úlohy ZSPS na rok 2009
  • Správa o hospodárení ZSPS a SSP, s. r.o. za rok 2008
  • Návrh rozpočtu ZSPS 2009

 

Okrem predbežnej informácie o 24. VZ ZSPS Vám dávame do pozornosti tiež PARTNERSKÝ DEŇ ZSPS - 3. ročník diskusného fóra partnerov v stavebníctve, ktorý sa uskutoční v prvý deň otvorenia veľtrhu CONECO:

 

dňa 31. marca (utorok) 2009, so začiatkom od 14:00 hod.

INCHEBA, a.s. – Expo club, Viedenská cesta 3, Bratislava

Diskusie sa zúčastnia najvyšší predstavitelia Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a guvernér Národnej banky Ing. Ivan Šramko.

V neformálnej atmosfére budú za Vašej účasti prediskutované podnety a návrhy transformácie finančných podporných programov na akceleráciu investičných aktivít, programové a legislatívne mechanizmy na podporu energetickej sanácie budov, rozvoj dopravnej infraštruktúry a výstavby nájomných bytov v kontexte krízy, možnosti zlepšenia úverových podmienok pre zdravé firmy, právne garancie likvidity v trojuholníku investor – finančná inštitúcia – zhotoviteľ stavebného diela, atď.

 

Vážení predstavitelia členských spoločností ZSPS,

pevne veríme, že si svoje pracovné povinnosti zariadite tak, aby ste sa mohli v uvedených termínoch nerušene venovať zväzovej činnosti na rokovaní 24. VZ ZSPS a využijete príležitosť na diskusiu s predstaviteľmi vlády a bankovníctva v rámci PARTNERSKÉHO DŇA ZSPS - 3. ročník diskusného fóra partnerov v stavebníctve na ozrejmenie podmienok podnikania v stavebníctve v najbližšom období.

S pozdravom a úctou,

Ing. Ján Nemec
riaditeľ Úradu ZSPS

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie