Informácia o regionálnych konferenciách ZSPS 2015

P1080740 A. ORGANIZÁCIA REGIONÁLNYCH KONFERENCIÍ

A.1. REGIONÁLNA KONFERENCIA VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGIÓNU

Termín: 10. februára (utorok) 2015 o 14,00 hod.
Miesto: EUROVIA SK a.s., Osloboditeľov 66, Košice-Barca
Téma: Nový stavebný zákon
Účasť:
1. Členské organizácie:
EUROVIA SK, a.s., EEKOSTAV a.s., VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., FinetlS s.r.o.
2. Hostia:
Ing. Viera Rajprichová – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) SR

P1080744 A.2. REGIONÁLNA KONFERENCIA STREDOSLOVENSKÉHO REGIÓNU

Termín: 11. februára (streda) 2015 o 14,00 hod.
Miesto: Keraming a.s., Jesenského 3839, Trenčín
Téma: Verejné obstarávanie
Účasť:
1. Členské organizácie:
Keraming a.s., PROMA, s.r.o., VENTANA s.r.o., VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., FinetlS s.r.o.
2. Hostia:
Ing. Zuzana Horváthová a Ing. Rudolf Zvonár, Odbor metodiky - Úrad pre verejné obstarávanie

P1080747 A.3 REGIONÁLNA KONFERENCIA ZÁPADOSLOVENSKÉHO REGIÓNU

Termín: 12. februára (štvrtok) 2015 o 14,00 hod.
Miesto: MDVRR SR, Lamačská cesta 8, Bratislava
Téma: Reštrukturalizácia stavebných firiem
Účasť:
1. Členské organizácie:
BALA, a.s., FinetlS s.r.o., Leier Baustoffe SK s.r.o., ergia, s.r.o., STAVBA A INŽINIERING, s.r.o., STAVOINVESTA DS, spol. s r.o., TM-STAV s.r.o., BALA a.s., Swietelsky - Slovakia, spol. s.r.o, ELLIO, spol. s r.o., Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava, ŠTUDIO - 21 plus, s.r.o., H B H, a.s., STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., HORNEX, a.s., OHL Pozemné stavby, a.s.
2. Hostia:
JUDr. Vladimír Kitta, riaditeľ odboru a JUDr. Martin Maliar, odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva - MS SR

Všetkých konferencií sa ďalej zúčastnili:
Ing. Zsolt Lukáč, prezident ZSPS
Ing. arch. Peter Kovačik, riaditeľ sekretariátu
Mgr. Zdenka Novosedlíková, manažérka - sekretariát ZSPS


P1080751 B. DISKUSIA NA REGIONÁLNYCH KONFERENCIÁCH

Diskusie moderoval prezident ZSPS Ing. Zsolt Lukáč. Ten v závere každej konferencie stručne referoval o aj o ďalších aktuálnych témach ako je: zákon o odbornom vzdelávaní, účasť zväzu v prebiehajúcich projektoch, prebiehajúce kolektívne vyjednávanie zväzu s Integrovaným odborovým zväzom o zvýšení mzdových taríf. V závere prezident pozval prítomných na 30. Valné zhromaždenie (24. marca t.r.) a Partnerský deň ZSPS (26. marca t.r.), ktoré sa bude konať v rámci odborného programu medzinárodného veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA 2015 na výstavisku Incheba, a.s. v Bratislave.

B.1. DISKUSIA NA KONFERENCII VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGIÓNU

Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ EUROVIA SK, a.s. – uvítal prítomných a vyjadril mnohoročný záujem ZSPS na prijatí nového racionálneho stavebného zákona.

Ing. Viera Rajprichová – prezentovala súčasný stav prípravy nového stavebného zákona. Sekcia výstavby MDVRR SR spracovala viac ako 2 300 pripomienok respodentov medzirezortného pripomienkového konania a uskutočnila 26 rozporových rokovaní s cieľom pripraviť finálny návrh nového zákona na rokovanie vlády SR. O termíne predloženia sa rozhodne na príslušnej generálnej porade ministra Jána Počiateka. Podľa riaditeľky navrhovaný zákon precizuje jednotlivé správne konania a procesné práva a povinnosti účastníkov a dotknutých osôb a obsah výstupných rozhodnutí stavebného úradu ako osobitnej úpravy správneho konania. Racionalizuje konania tým, že obmedzuje správne konanie o umiestnení stavby zavedením zásadného priameho vplyvu zastavovacích plánov, pri drobných stavbách ho zrušuje úplne, pri jednoduchých stavbách ho spája so stavebným povoľovaním do jediného konania; tým sa zjednoduší a skráti schvaľovací proces stavieb. Na pomoc stavebným úradom nový zákon presne definuje nepovolené stavby, zohľadňuje účasť investora na porušení zákona tým, že rozkladá zodpovednosť (a tým aj sankcie a ochranné opatrenia) aj na ostatných účastníkov nepovolenej výstavby (najmä na dodávateľa stavebných prác a dodávateľov vody a energií na nepovolenú stavbu). Nový zákon vyčleňuje vyvlastňovanie do samostatného zákona.

Ing. Juraj Dančišín - zdôraznil, že potrebu jednoduchého, v praxi aplikovateľného stavebného zákona. Vyslovil názor, že v záujem prípravy pre dodávateľov stavieb významnej legislatívy (stavebný zákon, zákon o verejnom obstarávaní a pod.) by bolo potrebné združiť prostriedky stavebných firiem a prostredníctvom profesionálne pripravených legislatívnych návrhov artikulovať zásadné požiadavky stavebníctva a potom trvať na tom, že musia byť v návrhoch ministerstvami predkladaných zákonov aj uplatnené.

Ing. Jozef Saloka (EEKOSTAV a.s.) – upozornil, že zo strany ZSPS by sa malo vyžadovať, aby právnická osoba mohla byť zhotoviteľom stavby len ak na riadenie, kontrolu a dozor nad zhotovovaním stavby zamestnáva v trvalom zamestnaneckom pomere osobu, ktorá spĺňa príslušné kritériá vzdelania a dĺžky praxe.

B.2. DISKUSIA NA KONFERENCII STREDOSLOVENSKÉHO REGIÓNU

Ing. Zuzana Horváthová a Ing. Rudolf Zvonár – na úvod ospravedlnili neúčasť Ing. Zity Táborskej. Potom podrobne predstavili návrh nového zákona o verejnom obstarávaní, ku ktorému práve v deň konferencie bolo ukončené pripomienkové konanie. Uviedli, že 15. januára 2014 boli v Európskom parlamente schválené návrhy nových smerníc upravujúcich oblasť verejného obstarávania, a síce Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní, Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ o udeľovaní koncesií. Nové smernice v podstate vychádzajú zo zásad a princípov založených ich predchodcami, pričom ich hlavnými cieľmi, ktoré sa plne premietli do návrhu nového zákona sú zefektívnenie a urýchlenie procesov verejného obstarávania prostredníctvom povinnej elektronizácie, väčšia flexibilita a zníženie administratívnej záťaže, uľahčenie prístupu malým a stredným podnikom na trh, podpora využívania verejného obstarávania ako kľúčového nástroja na plnenie cieľov environmentálnej a sociálnej politiky a taktiež zavedenie väčšej právnej istoty pri aplikácii jednotlivých inštitútov.

Ing. Zsolt Lukáč v úvode diskusie zdôraznil, že zväz má eminentný záujem na transparentnom verejnom obstarávaní, ktoré bude zaručovať efektívne zadávanie verejných zákaziek a prispievať k stabilite a rozvoju jednej z podstatných oblastí hospodárstva stavebného priemyslu ako garanta zamestnanosti, vrátanie zamestnávania sociálne najexponovanejších skupín obyvateľstva. V tomto zmysle sme pripomienkovali aj jednotlivé časti prípravy návrhu zákona ako členovia pracovnej skupiny ÚVO.

V diskusii Ing. Ján Majerský, PhD. (PROMA, s.r.o.), Ing. Martin Barbierik (VENTANA s.r.o.), Ing. Dušan Jasečko a Mikuláš Andrej (Keraming. a.s.) a Ing. Pavel Kliman (VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.) postupne zdôraznili, že treba:

  • už na začiatku procesu obstarávania treba vyžadovať preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti a dostatočných skúseností z plnenia zákaziek obdobného charakteru a rozsahu, ako je predmet zákazky v minulosti (referencie),
  • požadovať, aby určité rozhodujúce úlohy vlastnými kapacitami zrealizoval priamo sám uchádzač a optimalizovať závislosť uchádzača na kapacite iných subjektov.

Podľa účastníkov konferencie, jadrom nastavenia verejného obstarávania a výrazom rešpektovania špecifík stavebných prác sa musí stať vyhodnocovanie tendrov na základe kritéria ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, čo znamená potrebu výslovne ustanoviť, že:

ponuky na stavebné práce sa vyhodnocujú výlučne na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky,
kvalitatívne kritériá musia odpovedať nákladovému kritériu spočívajúcemu v určení nákladov na celý životný cyklus.
zákazka nesmie byť udelená uchádzačovi s mimoriadne nízkou ponukou a jasnou definíciou tohto pojmu treba predísť špekuláciám a deformovaniu prirodzeného trhového prostredia.

Všetci prítomní sa tiež jednoznačne zhodli na tom, že stavebné práce treba z elektronického trhoviska vyňať. Pri tomto type obstarávania nie sú totiž k dispozícii podklady vymedzujúce presný obsah a rozsah pre realizáciu stavieb (stavebné práce), pretože tendrová dokumentácia vychádza z projektu pre stavebné povolenie a nie z realizačného projektu. V praxi to znamená, že výkaz výmer v súťažných podkladoch nezodpovedá realizačnému projektu, čo má negatívny dopad na stavebné firmy.

B.3. DISKUSIA NA KONFERENCII ZÁPADOSLOVENSKÉHO REGIÓNU

JUDr. Vladimír Kitta a JUDr. Martin Maliar – v úvode, s odvolaním sa na návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ktorý predložila vláda v r. 2014 na schválenie parlamentu (link: parlamentná tlač 1125) konštatovali, že bolo snahou Ministerstva spravodlivosti SR a vlády riešiť sprísnenie podmienok v zákone o konkurze a reštrukturalizácii.

Návrh zákona riešil „Register diskvalifikovaných osôb", v ktorom sa prejavuje verejnoprávny aspekt zodpovednostných vzťahov pri riadení obchodných korporácií a vedú sa v nich osoby, ktoré nemôžu byť účinne ustanovené ako členovia štatutárnych resp. dozorných orgánov obchodných spoločností a družstiev. Základným princípom právnej úpravy je požiadavka, aby podkladom pre vylúčenie bolo rozhodnutie vydané súdom. Pokiaľ ide o vlastné predpisy konkurzného práva, predkladateľ zákona v tejto súvislosti reagoval jednak na podnety aplikačnej praxe týkajúce sa riešenia otázok súvisiacich s usporiadaním nárokov veriteľov, ktorým zároveň svedčí výhrada vlastníctva v pomeroch konkurzu a jednak na úlohu z akčného plánu boja proti daňovým podvodom, v zmysle ktorej sa majú sprísniť podmienky pre zodpovednosť za úpadok a to okrem iného i rozložením dôkaznej povinnosti v prípade platobnej neschopnosti. Navrhované sprísnenie podmienok týkajúcich sa úpadku spočívalo v zavedení domnienky platobnej neschopnosti, aj v dôsledku zastavenia podstatnej časti platieb veriteľom, ďalej tiež zistenia, že veriteľ peňažnú pohľadávku nemôže voči dlžníkovi dobyť exekúciou. Ďalej sa navrhovalo rozšíriť možnosti pre veriteľov domáhať sa rozhodnutia súdu o priznaní hlasovacích práv a to nielen v konkurze, ale v určitých prípadoch aj v reštrukturalizácii. Žiaľ, tento zákon, ktorý NR SR schválila uznesením č. 1383 z 21. októbra 2014 bol vrátený prezidentom a jeho veto parlament neprelomil.

Obaja zástupcovia v závere vystúpenia zhodne konštatovali, že podmienkou reštrukturalizácie je uspokojenie pohľadávok veriteľov dlžníka v reštrukturalizácií vo väčšom rozsahu ako by boli uspokojené v prípade likvidačného konkurzu, a že reštrukturalizácia, ak už byť musí, musí tiež prebehnúť férovo a vyvážene zohľadniť nielen záujmy finančných inštitúcií ale aj malých stavebných podnikateľov.

V diskusii vystúpili takmer všetci prítomní členovia ZSPS. Zásadné stanovisko k reštrukturalizácii predniesol Ing. Oto Hornáček, I. viceprezident ZSPS:

  • na úvod si položil otázku aké je vlastnícke pozadie stavebných firiem, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v reštrukturalizácii a vyvodil, že firemná kultúra zahraničných vlastníkov sa zásadne snaží predísť reštrukturalizácii na úkor svojich subdodávateľov
  • reštrukturalizácia má zásadné devastačné dopady na slovenské stavebné podniky bez akéhokoľvek pozitívneho dopadu sociálne prostredie a na zamestnanosť; zamestnanosť v našom sektore je priamo závislá na stavebnej produkcii (a tá zasa na trhu zákaziek), daňovom zaťažení a flexibilnosti trhu práce, atď.
  • reštrukturalizácia je principiálne neférová, ekonomicky nezdôvodniteľná a nevyvážená (vo vzťahu k finančným inštitúciám verzus postihnutým stavebným subdodávateľom) a treba zvážiť, či by ju nebolo potrebné ako inštitút konkurzného práva zrušiť.

Všetci diskutujúci členovia zväzu zásadne podporili prednesené tézy. Napr. Ing. Anton Viazanko (Leier Baustoffe SK s.r.o.), Ing. Jozef Zuzula (STAVBA A INŽINIERING, s.r.o.) a Ing. Vladislav Németh (BALA a.s.) a ďalší na konkrétnych prípadoch ilustrovali, že stavebné firmy ako veritelia by boli podstatne lepšie uspokojení (zrejme na rozdiel od finančných inštitúcií) v konkurze ako pri reštrukturalizácii.

Na záver zástupcovia ministerstva opätovne pripomenuli, podľa ich názoru kontroverzné stanovisko Republikovej únie zamestnávateľov k spomínanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a vyzvali ZSPS, aby aktívne vstúpil do prípravy novej legislatívy z dielne Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré aj tomto roku bude podnikať všetky potrebné kroky proti zneužívaniu súčasných nedokonalých právnych noriem procesov konkurzu a reštrukturalizácie, ktoré generujú systémové poruchy hospodárskeho mechanizmu, čo sa zreteľne prejavuje v reťazení platobnej neschopnosti a deformovaním podnikateľského prostredia.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie