Informácia o 9. ročníku PARTNERSKÝ DEŇ ZSPS 2015

P1080804 Formát: Diskusné stavebné fórum v rámci medzinárodného veľtrhu stavebníctva CONECO/RACIOENERGIA 2015
Garant: Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Spolupráca: Slovenská komora stavebných inžinierov, Stavebná fakulta STV v Bratislave
Miesto: Hala A0, výstavisko INCHEBA, Bratislava
Dátum: 27. marca 2015 od 14:30 hod.
Panel:
Ing. Zsolt Lukáč, prezident ZSPS - moderátor
prof. Dipl. - Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda SKSI
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., dekan - Stavebná fakulta STU v Bratislave
doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD. - Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra technológie stavieb
Ing. Zita Táborská, predsedníčka - Úrad pre verejné obstarávanie

Vystúpenia:

P1080807 1. Doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD. vystúpila s referátom k niektorým problémom prípravy a ekonomického riadenia stavieb. V dobre štrukturovanej prezentácii poukázala na základné nedostatky, ktoré pretrvávajú a deformujú stavebný trh, napr.:

  • reštrukturalizácie podnikov poškodzuje veriteľov, pritom ale ďalšia účasť firiem v reštrukturalizácii na nových lukratívnych zákazkách pokračuje
  • platobná morálka investorov a hlavných dodávateľov sa nezlepšila.
  • takmer žiadna vymožiteľnosť práva subdodávateľov pretrváva.

V tejto situácii je potrebné v maximálne možnej miere uskutočniť dôslednú stavebnotechnickú prípravu celého procesu obstarania stavebného diela zo strany investora (súťažné podklady, návrh zmluvy, projektová dokumentácia v potrebnej podrobnosti...) a nemenej dôležitú stavebno-technologickú prípravu zhotoviteľa. Treba zabezpečiť systematické určovanie a sledovanie nákladov stavby v priebehu celého investičného procesu, spracovávať priebežnú prepočtovú a rozpočtovú časť dokumentácie stavby aj bez legislatívnej podpory (legislatívna povinnosť len u Verejných prác) a vymedziť zodpovednosť jednotlivých účastníkov za výšku vynaložených nákladov.

P1080810 2. Prof. Dipl. - Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., na pripravenej prezentácii uviedol príčiny havárií stavieb na Slovensku. Sú dôsledkom voľného trhu, krízy, nedostatočne pripravenej stavebnej legislatívy a uplatňovania jediného kritéria najnižšia cena pri výbere projektanta a zhotoviteľa stavby. V súčasnosti platný stavebný zákon nedefinuje realizačnú dokumentáciu a jej zodpovedných spracovateľov (tragédia pri Kurimanoch), nerieši kontrolu zabezpečenie základných požiadaviek na stavby vo verejnom záujme (pád budovy na Plynárenskej ul. v Bratislave, zrútenie zimných štadiónov v Námestove a v Starej Ľubovni), nedostatočne rieši kompetencie a funkciu stavebného dozoru pre stavby, ktoré predstavujú zvýšené riziko. V návrhu nového stavebného zákona badať pozitívny posun vo všetkých týchto oblastiach. Zabezpečenie primeranej kvality projektov a tým aj primárneho predpokladu primeranej kvality zhotovenia stavieb je možné len cez definovanie potrebného rozsahu a obsahu projektovej dokumentácie, a cez stanovenie minimálnych honorárov – honorárový poriadok. Ide o o zvýšenie kvality projektov pre racionálne rozhodovanie investorov a kvalitný výkon zhotoviteľov stavieb. Ale najzákladnejším predpokladom je a zostáva požiadavka na dodržiavanie zákona a vymožiteľnosť práva.

3. Prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. zdôraznil spätosť vzdelávania a praxe a konštatoval, že problémy stavebného sektora sú problémami vysokého školstva. Negatívny obraz školstva sa premieta do znižujúceho sa počtu absolventov stavebných fakúlt. Preto treba hľadať spoločné východiská a poskytovať si vzájomnú podporu. A týka sa to nie len hospodárskej oblasti ale aj ozrejmenia, čo očakávajú stavebné firmy od profilu absolventa stavebnej fakulty do budúcnosti.

4. Ing. Zita Táborská na úvod diskusie vysvetlila stav prípravy nového zákona o verejnom obstarávaní, ktorý okrem iného implementuje hneď tri smernice EÚ. Nový zákon nebude ani jednoduchý, ani prehľadný, pretože záber verejného obstarávania je mimoriadne široký a rozvetvený. Krátko reagovala na problematiku použitia kritéria ekonomicky najvýhodnejšej ceny. Pripomenula, že tento inštitút je už viac ročníkov kodifikovaný a je len na obstarávateľoch ako s ním pracujú, ako sú schopní či skôr neschopní presne zadefinovať predmet zákazky aj s popisom požadovanej kvality.

Diskusia: (cca 40-50 osôb)

Diskutujúci vzniesol otázku, ako sa príprava nového zákona o verejnom obstarávaní vyrovnala so snahou presadiť technológie Informačného modelu budovy - (BIM, z anglického výrazu Building Information Modeling) do odbornej praxe na úrovni všetkých účastníkov stavebného procesu a v rámci celého životného cyklu budovy. Dôvodil, že podrobnosť projektovej dokumentácie spracovávanej v BIM je významným podkladom pre uzavretie zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a dodávateľom a odborníci v tejto oblasti poukazujú na nevyhnutnosť používania BIM ako účinného nástroja manažmentu informácií počas celého životného cyklu budovy. Ako to dokazujú na rôznych prípadových štúdiách, využívaním BIM je možné dosiahnuť úsporu až do výšky 10% nákladov z ceny diela. Zo strany predsedníčky ÚVO sa mu dostalo odpovede, že túto oblasť úrad sleduje, ale technológiu Informačného modelu budovy slovenský právny poriadok nepozná a zatiaľ sa legislatíva v oblasti verejného obstarávania nedá oprieť ani o normy, ktoré by definovali základné požiadavky a úlohy BIM.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie