Pozvanie Prezidenta ZSPS na 25. Valné zhromaždenie ZSPS a na Partnerský deň ZSPS

Zsolt Lukáč
p r e z i d e n t

Bratislava, 5. marec 2010


Vážení členovia ZSPS.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska uskutoční, v súlade so stanovami zväzu, 25. Valné zhromaždenie ZSPS, ktoré sa uskutoční dňa:

v pondelok 22. marca 2010 o 9,00 hodine
na Ústave vzdelávania a služieb, s.r.o. Bárdošova 33,  Bratislava.

Rokovanie bude mať dve časti - verejnú, za účasti pozvaných hostí predstaviteľov partnerských ministerstiev, profesijných združení a ústredných sociálnych partnerov zamestnávateľov a odborov a  neverejnú, na ktorej sa prerokujú a odsúhlasia zásadné materiály, ciele a úlohy  nášho zväzu na nasledujúce obdobie.

I. Verejná časť rokovania so začiatkom o 9,00 hod.:
I.1. Registrácia (od 9,00 hod. do 10,00 hod.)
I.2. (10,00 hod.) Otvorenie rokovania, privítanie hostí a čestných členov Zväzu
I.3. Vystúpenie hostí a čestných členov Zväzu
I.4. Diskusia a záver

Prestávka – obed

II. Vnútro - zväzová časť rokovania so začiatkom o 13,00 hod.:
II.1. Otvorenie vnútro - zväzového rokovania a Správa o účasti na 25. VZ ZSPS
II.2. Hlasovanie o návrhu programu
II.3. Voľba návrhovej komisie, komisie pre sčítanie hlasov, overovateľa protokolu a audítora na rok 2010
II.4. Návrh na zmenu Stanov ZSPS
II.5. Vyhodnotenie hlavných úloh a činnosti ZSPS za rok 2009
II.6. Vyhodnotenie plnenia uznesenia 24. VZ ZSPS
II.7. Hlavné úlohy ZSPS na rok 2010
II.8. Informácia o výške a vývoji inkasa členských príspevkov
II.9. Správa o hospodárení ZSPS za rok 2009
II.10. Návrh rozpočtu ZSPS 2010

Prestávka – stretnutie „malých“ podnikateľov

II.11. Diskusia a hlasovanie o bode č. II. 4.  
II.12. Diskusia a hlasovanie o bodoch č. II.5., II.7., II.9.,II.10.
II.13. Rôzne
II.14. Uznesenie 25. Valného zhromaždenia ZSPS
II.15. Záver rokovania

Súčasne si Vás dovoľujeme pozvať a požiadať o Vašu aktívnu účasť na našom podujatí s názvom „Partnerský deň ZSPS“, ktoré sa tradične uskutoční ako jeden z nosných sprievodných programov veľtrhu CONECO dňa:

v utorok 23. marca 2010  o 14,00 hodine
v Expo clube areálu výstaviska Incheba, Bratislava.

Tohtoročný, už 4. ročník diskusného fóra partnerov stavebníctve bude tematicky zameraný na otázky stavu a vývoja slovenského stavebníctva vo vzťahu k možnostiam naštartovania ekonomiky Slovenska v tomto roku a v ďalšom období.  


Vážení členovia ZSPS.

V prílohách tohto pozvania Vám posielame rokovacie materiály na 25. VZ ZSPS. Dve voľné vstupenky na výstavisko Incheba pošleme každej členskej spoločnosti zväzu ihneď ako ich od organizátora výstavy dostaneme. Priložíme i tretiu voľnú vstupenku pre Vás, pre predstaviteľov či štatutárov členských spoločností a ostaných členov, ktorí ako veríme si nenecháte ujsť príležitosť prediskutovať otázky stavebníctva s predstaviteľmi vlády a zamestnávateľských zväzov.

Nakoľko organizácia takýchto podujatí si vyžaduje včasnú a dôkladnú prípravu organizátorov posielame Vám návratky nahlásenia účasti a prosíme, aby ste ich obratom vyplnili a poslali na sekretariát ZSPS.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie.

S úctou
Ing. Zsolt Lukáč

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie