Hlavné ciele, úlohy a zameranie zväzu

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť v zmysle § 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ako organizácia zamestnávateľov. Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom. Združenie svoju činnosť vykonáva pod názvom Zväz stavebných podnikateľov Slovenska alebo pod skratkou ZSPS.

Zväz je samostatnou právnickou osobou s právnou subjektivitou, ktorá sa spravuje stanovami registrovanými v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

Operatívnu prácu ZSPS zabezpečuje Sekretariát spolu s odbornými komisiami a sekciami.

Zväz pôsobí na území Slovenskej republiky. Zväz v záujme plnenia svojich cieľov nadväzuje spoluprácu s inými zväzmi a záujmovými združeniami a to tak na území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí. Za týmto účelom môže vytvárať spoločné vrcholové orgány zamestnávateľov v Slovenskej republike.

V záujme zvyšovania úrovne, kvality a efektívnosti podnikania a zvyšovania prestíže a dobrého mena ZSPS a jeho členov, prijala členská základňa Etický kódex ZSPS s jeho zásadami odbornými, súťažnými, spolupráce a riešenia sporov prostredníctvom Zmierovacého súdu.

Cieľom Zväzu je vytvárať vhodné podnikateľské prostredie v oblasti stavebníctva podporujúce aktivity všetkých subjektov podnikajúcich v tejto oblasti.

 

Hlavnými úlohami Zväzu v zmysle 34. Valného zhromaždenia ZSPS, ktoré sa konalo dňa 28. marca 2019 sú:


Sektor 1. Verejné obstarávania stavebných prác

1.1     Zaviesť správnu aplikáciu obmedzenia rozsahu závislosti záujemcu alebo uchádzača na kapacite  iných subjektov verejným obstarávateľom/obstarávateľom.

1.2     Ustanoviť, že verejný obstarávateľ/obstarávateľ nesmie prenášať zodpovednosť za správnosť a  úplnosť súťažných podkladov na uchádzača.

1.3     Umožniť fakultatívne používanie dvojobálkového predkladania ponúk.

1.4     Kodifikovať a zaviesť do praxe verejného obstarávania (pri zadávaní a hodnotení) prvky metódy BEST VALUE.

1.5     Zrušiť inštitút oprávnenej osoby, ako zbytočne zvyšujúci byrokratickú a ekonomickú záťaž uchádzačov v procese verejného obstarávania.

1.6     Podporovať odbornú pripravenosť obstarávateľov, informovanosť a odbornú prípravu investorov, kontrolných orgánov a zlepšiť ich pripravenosť na implementáciu nových metód a metodík v oblasti obstarávania stavebných prác.

Sektor 2. Legislatívne podmienky zhotovovania komplexných stavieb

2.1     Vrátiť uskutočňovanie stavieb do zoznamu viazaných živností podľa živnostenského zákona tak, aby na zhotovenie stavieb bolo opäť potrebné preukázať príslušné vzdelanie a prax vo výstavbe.

2.2      Zabezpečiť povinné uskutočňovanie stavieb podľa vykonávacieho projektu.

2.3      Kodifikovať kategóriu "vyhradených stavieb" a v súvislosti s tým zavedenie certifikácie zhotoviteľov takýchto stavieb podľa systému, ktorého regulátorom bude ZSPS.

Sektor 3. Vzdelávanie a výchova v stavebníctve

3.1     Zaviesť systematické prognózovanie potrieb trhu práce a z neho vychádzajúce plánovanie výkonov škôl.

3.2     Optimalizovať sieť stredných škôl stavebného smeru v úzkej spolupráci so zamestnávateľmi v stavebníctve.

3.3     Akcentovať podporu komplexne vybaveným Centrám odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve.

3.4     Presadzovať špecifiká stavebníctva v systéme duálneho vzdelávania s cieľom zvyšovania atraktívnosti povolania a kredit stavbárskeho remesla.

 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie