Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2008-2011

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2008-2011 uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky
Vajnorská 1, 815 70 Bratislava
zastúpeným Ing. Dušanom Barčíkom - predsedom OZ STAVBA SR

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska
Sabinovská 14, 821 02 Bratislava
zastúpeným Ing. Jánom Majerským - prezidentom ZSPS
 
v záujme vytvárania priaznivejších podmienok zamestnávania zamestnancov a zachovania sociálneho zmieru
podľa § 2 ods. 3 pís. b) zákona č. 2/ 1991Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
uzatvárajú

KOLEKTÍVNU ZMLUVU VYŠŠIEHO STUPŇA NA ROKY 2008-2011

(dokument si môžete siahnuť tu )

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie