Vytlačiť

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2008-2011 uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky
Vajnorská 1, 815 70 Bratislava
zastúpeným Ing. Dušanom Barčíkom - predsedom OZ STAVBA SR

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska
Sabinovská 14, 821 02 Bratislava
zastúpeným Ing. Jánom Majerským - prezidentom ZSPS
 
v záujme vytvárania priaznivejších podmienok zamestnávania zamestnancov a zachovania sociálneho zmieru
podľa § 2 ods. 3 pís. b) zákona č. 2/ 1991Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
uzatvárajú

KOLEKTÍVNU ZMLUVU VYŠŠIEHO STUPŇA NA ROKY 2008-2011

(dokument si môžete siahnuť tu )