Seminár ,,Znižovanie dopadov hospodárskej krízy na podnikateľský sektor prostredníctvom výskumu a vývoja“
  

PROGRAM

09.30 – 10.00
 Príchod a registrácia účastníkov
10.00 – 10.10
 Otvorenie
  prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky
  doc. Ing. Jozef Buday, CSc., prezident Zväzu priemyselných, výskumných a vývojových organizácií
10.10 – 10.40
 Znižovanie dopadov hospodárskej krízy na podnikateľský sektor prostredníctvom výskumu a vývoja
  prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky
  - vládny Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj vykonávaný podnikateľmi,
- opatrenia Agentúry na podporu výskumu a vývoja pre zníženie dopadov hospodárskej krízy na podnikateľský sektor,
- opatrenia Agentúry Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy pre znižovanie dopadov hospodárskej krízy na podnikateľský sektor
10.40 – 11.40
 Diskusia
11.40 – 11.50
 Závery
11.50 – 12.50
 Obed

 

Príloha: Program a návratka

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie