SAFETY AND PROTECTION WORK Medzinárodný kongres bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

SAPROW-banner-zsps

Vážení priatelia, ambíciou kongresu SAFETY AND WORK PROTECTION je vecná a otvorená diskusia o aktuálnych otázkach a problémoch aplikácie systémov a legislatívy bezpečnosti práce v každodennej praxi a pre každodennú potrebu praxe. Odbornými partnermi kongresu je NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE, PRIEMYSELNÁ BIPARTITA a SLOVENSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ZVÄZ.

Aktívnu účasť na kongrese potvrdili významní reprezentanti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálnej poisťovne, Národného inšpektorátu práce zväzov zamestnávateľov aj zamestnancov.

Vďaka aktívnej účasti odborníkov dôležitých subjektov bezpečnosti práce v jednotlivých diskusných fórach budeme vedieť spoločne pripraviť kvalifikované závery kongresu. Prostredníctvom odborných partnerov ich doručíme na rezort práce, aby úsilie prípravy zaujímavých tém a aktívna účasť hostí, autorít aj osobností, ako i všetkých účastníkov na kongrese bola zmysluplná. Našou snahou je motivovať Vašu účasť na kongrese zaujímavými témami s cieľom prispieť k skvalitneniu efektívnosti bezpečnosti práce.

Zaujíma nás aj váš názor! 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie