Fórum jednotného trhu (Single Market Forum) 2014

Fórum jednotného trhu (Single Market Forum) 2014 pod heslom „Čeliť prekážkam s optimizmom“ („Facing obstacles with optimism“).

Seminár o cezhraničnom poskytovaní služieb v Európskej únii - Ľubľana, 20. októbra 2014.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie