Vytlačiť

stavedu theme

Učebné ciele ďalšieho vzdelávania remeselníkov a pracovníkov na stavbách

19. novembra 2014 10:00 - 15:00 hod

Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) Tomášikova 4, Bratislava

Prosím registrujte sa do 7. novembra 2014

Online registrácia 

Vážení členovia ZSPS,

Pozývame Vás na prvý workshop organizovaný v rámci projektu StavEdu. Tento projekt vybuduje národný systém ďalšieho vzdelávania remeselníkov a pracovníkov na stavbách pre potreby kvalitného zabudovania nových materiálov a využitie pokročilých technológií v budovách s cieľom zvyšovania energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách.

C i e ľ o m  t o h t o  w o r k s h o p u  j e  v y š p e c i fi k o v a ť  u č e b n é  c i e l e vzdelávacích programov, t. j. zručnosti a znalosti, ktoré tieto programy budú rozvíjať.

Dodávatelia technológií a materiálov ma j ú  mo ž n o s ť  p r i p o j i ť s a k vytváranému systému a môžu aj aktívne pôsobiť v úlohe školiteľov. Týmto môžu zabezpečiť, že ich zákazníci budú nielen informovaní o nových technológiách a materiáloch, ale aj budú pripravení na ich zvládnutie v dennej praxi na stavbách.  Dodávatelia prác na stavbách môžu prostredníctvom tohto systému docieliť, aby školenie a preškolovanie remeselníkov a pracovníkov na stavbách zabezpečovalo získanie potrebných zručností a znalostí.

Na uvedenom workshope sa zároveň dozviete o našich plánoch definovať p o d p o r n é  m e c h a n i z m y  n a financovanie ďalšieho vzdelávania ako aj nástroje na podporu dopytu po  i n t e l i g e n t n ý c h  e n e rg e t i c k ý c h riešeniach v budovách s cieľom oživiť a zvýšiť dynamiku rastu výstavby budov s vysokou energetickou hospodárnosťou a využívaním obnoviteľných zdrojov energie v budovách.

za hostiteľskú organizáciu

JUDr. Mgr. Zuzana Štrbíková, riaditeľka NÚCŽV

za organizaciu koordinujúcu projekt

Ing. Zsolt Lukáč, prezident ZSPS 1. StavEdu workshop

Program

10:00 - 10:10 Otvorenie

10:10 - 10:30 Projekt StavEdu - ciele a časový plán

10:30 - 11:30 Definovanie technologického rámca pre jednotlivé skupiny remesiel a profesií

11:30 - 11:45 Sekcia 1: zručnosti - Definovanie cieľových zručností pre vzdelávanie, Sekcia 2: znalosti - Definovanie cieľových znalostí pre vzdelávanie

13:15 - 13:45 Prestávka na obed

13:45 - 14:15 Závery práce v skupinách

14:15 - 14:45 Možnosti ďalšej spolupráce v rámci projektu, vrátane podporných nástrojov

14:45 - 15:00 Záver workshopu