Ponuka na spracovanie projektu v rámci výzvy DOP – SIA - 2009/1.2.1/02 ...

 

logo sustava povolani

logo appril com

Ponuka na spracovanie projektu v rámci výzvy DOP – SIA - 2009/1.2.1/02 v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu vzdelávania a adaptability zamestnancov (č. Schéma ŠP-2/2009)

Operačný program – Zamestnanosť a sociálna inklúzia

 • Prioritná os 1.2. Podpora rastu zamestnanosti
 • Opatrenie Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania
 • Schéma štátnej pomoci
 • Účel výzvy podpora špecifického a všeobecného vzdelávania zamestnancov zamestnávateľa s cieľom zvýšiť ich vzdelanostnú úroveň, pracovný potenciál a adaptabilitu.
 • Žiadateľ
  • Živnostníci,
  • Malé a stredné podniky
  • Veľké podniky
 • Oprávnené aktivity
  • vzdelávacie aktivity zamerané na zvýšenie zručností a udržanie zamestnateľnosti a adaptability zamestnancov vrátane manažérov (školenia, kurzy, vzdelávanie a príprava pre trh práce, tréningy, workshopy, stáže a pod.). V prípade konferencií a seminárov je oprávnená len účasť na konferenciách a seminároch
  • vzdelávacie aktivity v procese zavádzania systému riadenia kvality podľa noriem ISO, EFQM, TQM (oprávnené sú len vzdelávacie aktivity)
 • Výška pomoci = od 35.000,- € do 1.500.000,- €
 • Intenzita pomoci
Špecifické vzdelávanie Všeobecné vzdelávanie
Veľký podnik 25% 60%
Stredný podnik 35% 70%
Malý podnik 45% 80%
živnostník 45% 80

Poznámka – na MSP sa vzťahuje definícia určená ES.

 • Systém platieb = refundácia, v osobitných prípadoch zálohová platba, resp. kombinácia zálohovej platby a refundácie.
 • Dĺžka trvania projektu = 8 M – 20 M
 • Oprávnené územie: Územie Slovenska  s výnimkou BSK

Uzávierka výzvy je 30.4.2010

V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie