Logo-zsps-20-105

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Sabinovská 14
821 02 Bratislava
tel: 02/ 43633263, fax: 43426336
web: www.zsps.sk, email: sekretariat@zsps.sk
SPRAVODAJ 03/ 2011
(8. jún 2011)


Dobrý deň, vážení členovia ZSPS

Dovoľujem si Vás upozorniť, že od 1. júna 2011 nadobudol účinnosť: „DODATOK č.4 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (KZVS) zo dňa 3.3.2008 platnej a účinnej do 31.12.2011“.

Po viacerých rokovaniach s Integrovaným odborovým zväzom, na ktorých neprišlo k dohode, napokon dňa 30. mája 2011 na rokovaní pred sprostredkovateľom sa zmluvné strany dohodli, že oproti doteraz platnému Dodatku č.3:

  • prvé tri minimálne mzdové stupne budú zvýšené o 3%
  • stupeň 4 bude zvýšený o 1,5%
  • stupne 5 a 6 budú zvýšené o 1%
  • ostávajúce minimálne mzdové stupne (7 - 12) zostanú nezmenené.

Dohoda s IOZ tiež hovorí o tom, že v závislosti na zmenách a doplneniach Zákonníka práce sa platnosť súčasnej KZVS predĺži do konca roka 2013, alebo obe zmluvné strany prikročia ku kreovaniu novej zmluvy.

S pozdravom,

Ing. arch. Peter Kovačik, poverený riadením sekretariátu


banner-logo-inzinerske-stavby

Noví členovia ZSPS

Aktuality

DODATOK č.4 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (KZVS) zo dňa 3.3.2008 platnej a účinnej do 31.12.2011
23. zasadnutie Prezídia ZSPS z 31. mája 2011
Súťaž ASPEK v oblasti životného prostredia
Rozhodnutie EK o postupe osvedčenia zhody stavebných káblov
Nariadenie EÚ o uvádzaní stavebných výrobkov na trh
Správa Európskej komisie o obchodných bariérach
Zmena loga spoločnosti Inžinierske stavby, a.s., Košice
ZÁPISNICA zo spoločného rokovania Sekcie pre bytovú výstavbu a Klubu malých podnikateľov ZSPS, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. mája 2011
Uznesenie Európskeho parlamentu o verejnom obstarávaní
1. Ročník:  EUROSTAV CONFERENCE - Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe
Portál o verejnom obstarávaní v EÚ SIMAP
40. Medzinárodný stavebný veľtrh v Bielsko-Biala
List FIEC a EIC eurokomisárom
Stanovisko k účasti štátnych podnikov tretích krajín vo verejných obstarávaniach v EÚ
Zelená kniha o modernizácii politiky verejného obstarávania
Výzva na predloženie ponuky - Projekt výstavby diaľnice na koridore X (Srbská republika)
22. zasadnutie Prezídia ZSPS z 19. apríla 2011
Kvartalna analyza slovenskeho stavebnictva 02/2011
Kooperačné podujatie na Stavebních veletrhoch Brno
Stavebné veľtrhy vo svete
Protokol a uznesenie z 26. Valného zhromaždenia ZSPS
Konferencia: „Malá vláda – dobrá vláda 2011
Upozornenie - v Úradnom vestníku EÚ bolo publikované nariadenie o stavebných výrobkoch
Informačný deň k iniciatíve BUILD UP Skills zameranej na vzdelávanie a kvalifikáciu pracovných síl v stavebníctve
SAMP Vás pozýva na pracovné raňajky na 4. apríla 2011 o 10.00 hodine v Dome podnikateľov, Drieňova 37, Bratislava v esprese Planétka
II. medzirezortná komisia medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom hospodárstva, práce a podnikania ChR
Spravodaj ZSPS 02/2011
Záznam z rokovania nominovaných zástupcov ZSPS so zástupcami NDS
Vyhlásenie 17. ročníka celoštátnej súťaže Stavba roka 2011
Zápis z regionálnych konferencií členov ZSPS 2011 (len pre členov ZSPS, vyžaduje sa prihlásenie)
21. zasadnutie Prezídia ZSPS z 1. marca 2011
Stretnutie predstaviteľov ZSPS s I. podpredsedom vlády a ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jánom Figeľom, február 2011
Vyšla smernica o boji proti oneskoreným platbám
Stavebná výstava v Záhrebe (apríl 2011)
Verejné pripomienkovanie “Zelenej knihy Európskej komisie o modernizácii politiky verejného obstarávania”
Členský príspevok na rok 2011