Stavebníctvo ako najnáročnejšia oblasť vo verejnom obstarávaní

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

uvo.gov.sk | 12.10.2017 Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

Šírenie osvety, vzdelávanie odbornej verejnosti, či zefektívnenie procesov verejného obstarávania - najmä v oblasti stavebných prác - boli základné témy, ktoré odzneli počas pracovného stretnutia predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len "úrad") Miroslava Hliváka s prezidentom Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavlom Kováčikom na pôde úradu dňa 10. októbra 2017.


Prezident ZSPS vníma stavebný sektor ako jednu z najnáročnejších a najviac špecifických oblastí vo verejnom obstarávaní - či už z hľadiska odbornej prípravy, finančných objemov, ako aj z hľadiska celkového počtu vyhlásených zákaziek. Predseda úradu, ako aj prezident ZSPS sa zhodli a vyjadrili presvedčenie, že existuje priestor na konštruktívnu kooperáciu a legislatívne zmeny, ktoré by zefektívnili procesy verejného obstarávania, a tým sa aj zosúladili s európskou, resp. svetovou špičkou. Prvým krokom vzájomnej úzkej spolupráce je odborná medzinárodná konferencia "Viac-kriteriálne verejné obstarávanie na ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku", ktorú ZSPS organizuje okrem iného aj v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie dňa 7. novembra 2017 v Bratislave.


Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie