Vytlačiť

Hospodárske noviny | 31.10.2017 | Rubrika: Názory a analýzy | Strana: 6 | autor: Pavol Kováčik | Téma: Stavebné firmy TÉMA: Úpadok sektora si vyžaduje komplexné riešenie.

Rozvoj infraštruktúry zaostáva a sektor stavebníctva sa v poslednom období vyvíja proporciálne horšie v porovnaní s tým, ako sa darí ekonomike krajiny. Ide o situáciu, ktorá sa nelichotivo prejaví na zbytočných stratách hospodárstva krajiny. Ako nevyhnutné sa ukazuje riešiť tému financovania projektov a zmien v legislatíve, ktoré by zvrátili nepriaznivý vývoj. Prírastky v stavebníctve sa pozitívne prejavujú v dodávateľských odvetviach a službách, s priaznivým vplyvom na zamestnanosť a verejné financie. Práve to je dôvod, prečo je stabilita v tomto sektore dôležitá z hľadiska celej ekonomiky krajiny.

Stavebníctvo a nadväzujúce služby tvoria dlhodobo značnú časť HDP, okolo desať percent, pričom nezanedbateľný podiel majú aj na celkovej zamestnanosti. Tieto hodnoty klesajú napriek tomu, že potreba nových stavieb zostáva naďalej vysoká. Ako dôležité preto vnímame predovšetkým zvýšenie verejnej podpory stavebníctva, tá má zároveň kladný vplyv na zvýšenie daňových príjmov štátu.

Medzinárodné porovnanie?

Nelichotivé Nielen na regionálnej úrovni dnes vidíme priestor pre rozvoj aktivít inžinierskeho stavebníctva (sem patrí výstavba diaľnic či železníc). Práve pre niektoré regióny môže byť oživenie stavebných aktivít "liekom" riešiacim nadpriemernú nezamestnanosť. Pri medzinárodnom porovnaní s ďalšími krajinami nevyzerá situácia vôbec priaznivo. Výrazne slabšiu výkonnosť inžinierskeho stavebníctva vidíme prekvapivo aj pri porovnaní s Nemeckom či Rakúskom. Tieto krajiny majú pritom dopravnú infraštruktúru omnoho viac rozvinutú. Predovšetkým vo vyspelých štátoch je však stavebníctvo na výrazne stabilnejšej úrovni bez priepastných výkyvov.

Bezo zmien sa nepohneme Čoraz jasnejšie sa potvrdzuje, že komplexné zmeny sú nevyhnutné a mali by prísť čo najskôr. Ide o celý balík dlhodobo diskutovaných tém, ako napríklad príprava nového stavebného zákona, certifikácia stavebných dodávateľov a živnostenský zákon. Vynechať nesmieme verejné obstarávanie a s ním súvisiacu metodiku výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, ktorú podľa vzoru trendov v EÚ preferujeme. Spolu so susedným Českom máme nelichotivý prím, konkrétne v zdĺhavosti a komplikovanosti investičnej prípravy veľkých projektov. V kombinácii s neprofesionálnym riadením procesov prípravy na Slovensku tento stav viedol a naďalej vedie k fatálnym zlyhaniam. Stačí sa pritom poučiť napríklad zo susedného Poľska, kde pred niekoľkými rokmi prípravu infraštruktúrnych projektov výrazne zrýchlili.

Legislatívne prostredie súvisiace so stavebníctvom musí byť stabilné, jasné a efektívne. Navrhujeme revíziu doterajších - často zastaraných - koncepcií rozvoja infraštruktúry a záväznosť investičných plánov. Integrované ekonomické posudzovanie verejných projektov (prístup Value for Money) žiadame vo fáze štúdií a plánovania, nie pred začatím výstavby. Hodnotiť by sme mali na základe jednotnej medzinárodnej metodiky, bez slovenských špecifických postupov, ktoré vedú často k "prekvapivým" výsledkom.