Verejné obstarávanie v stavebníctve potrebuje zmeny, ktoré naštartujú stavebný trh

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

dennikn.sk | 8.11.2017 | Rubrika: Blog | Strana: 0 | autor: Pavol Kováčik | Téma: Stavebné firmy


Stavebníctvo je jednou z najdôležitejších oblastí verejného obstarávania z pohľadu počtu aj finančného objemu vypisovaných súťaží, a pritom súčasne tiež najkomplikovanejšou. Proces od prípravy projektu až po jeho realizáciu trvá niekedy aj viac ako 10 rokov a nie je si možné dielo vopred "ohmatať" či porovnať jeho skutočné parametre ako u výrobku, pretože má ešte len vzniknúť. Preto nie je možné v takýchto obstarávaniach jednoducho aplikovať mechanizmy fungujúce pri obstaraní tovarov alebo jednoduchých služieb. Ignorovanie týchto princípov už malo na Slovensku na svedomí fatálne dôsledky u niektorých stavebných projektov.Rozvoj infraštruktúry na Slovensku zaostáva a sektor stavebníctva sa v poslednom období  vyvíja proporciálne horšie v porovnaní s tým, ako sa darí ekonomike krajiny. Ide o situáciu, ktorá sa v stredno - a dlhodobom horizonte nelichotivo prejaví práve na zbytočných stratách hospodárstva krajiny. Niet akýchkoľvek pochýb, že stavebníctvo vo všeobecnosti vytvára pre ekonomiku silný multiplikačný efekt. Prírastky v stavebníctve sa pozitívne prejavujú aj v dodávateľských odvetviach a službách, s priaznivým dopadom na zamestnanosť a verejné financie. Tento efekt je dokonca silnejší než v iných sektoroch. Práve to je jedným z kľučových dôvodov, prečo sú stabilita a rast v stavebníctve dôležité z pohľadu celej ekonomiky krajiny.V súčasnosti sme v sektore stavebníctva opäť vo zvýšenej miere svedkami stavu, keď projektové a stavebné firmy sa vo verejných súťažiach predháňajú, kto dokáže naprojektovať alebo postaviť lacnejšie diaľnice, železnice či iné stavby. Niektoré sú štátu ochotné dať ponuku aj za polovicu predpokladanej odhadnej ceny. Samotné firmy si pritom sťažujú, že v rámci verejných stavieb v podstate nemajú na výber než ísť s cenou čo najnižšie. Práve najlacnejšie ponuka je prakticky jediným kritériom, ktoré rozhoduje o víťazovi kontraktu.Tento stav je zásadne nevyhovujúci ako pre štát, tak pre podnikateľov z viacerých dôvodov:Nízko vysúťaženej ceny plnenia núti víťazné firmy k značnej redukcii nákladov na úkor kvality plnenia. Obstarávateľmi predkladané projekty nie sú optimalizované, v projektových dokumentáciách sú navrhované "tuctové" riešenia, vyhovujúce normám, nič viac. O častých skrytých vadách takejto dokumentácie nehovoriac. U výstavby sú firmy nútené šetriť na materiáloch, kde sa hľadajú lacnejšie alternatívy, často s oveľa kratšou životnosťou. A to sme v prípade dopravnej infraštruktúry pri stavbách s návrhovou životnosťou 100 rokov, ktorá je za týchto okolností pre zadávateľa skôr utópiou. Pre firmy samotné je súťaženie pod náklady nebezpečné, v horšom prípade vedie k rýchlym bankrotom, v lepšom prípade k spomaleniu rozvoja spoločnosti a strate konkurencieschopnosti. Takáto situácia sa pred niekoľkými rokmi odohrala v Poľsku s devastujúcim účinkami pre celý stavebný sektor a prenesene aj ekonomiku krajiny.Na riešenie dlhodobých nedostatkov pri vypisovaných verejných súťažiach. Od ďalšieho  vývoja vo VO priamo závisí aj situácia v slovenskom stavebníctve či pri významných infraštruktúrnych projektoch s vplyvom na celú spoločnosť.

Nastupujúcim trendom v oblasti verejného obstarávania je vyhodnocovanie ponúk na základe viacerých relevantných kvalitatívnych kritérií. Tie zaistia výber najvýhodnejšej ponuky, ktorá síce nemusí obsahovať najnižšiu ponukovú cenu, ale štátu sa po dôkladnom vyhodnotení všetkých dát a vstupných informácií oplatí najviac.

Aby sa teoretické úvahy pretavili do bežnej praxe, je potrebná široká zmena myslenia, prístupu aj profesionality nielen všetkých účastníkov obstarávacích procesov ale aj spoločnosti.

Je potrebné zmeniť myslenie verejných obstarávateľov v tom, že celospoločenské benefity sú založené na širšom chápaní nákladov a úžitku, teda nie len z pohľadu najnižšej ponukovej ceny. Je potrebné v tomto duchu tiež vysvetľovať a školiť kontrolné orgány, aby obstarávateľ, ktorý to skúsi, nebol následne kriminalizovaný, alebo kritizovaný opozíciou z nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami. Európska komisia významne podporuje aktivity a úsilie v tomto smere.
Je teda potrebné u všetkých účastníkov procesov obstarávania nové prístupy vzájomne komunikovať. Tieto nové prístupy k obstarávaniu inovácií, smart riešenie, projektových prác, inžinierskych služieb a ďalších duševných činností sú nesmierne dôležité pre udržanie konkurencieschopnosti Slovenska ale aj Českej republiky naprieč globálnej konkurencii krajín. Ak v tomto duchu nezačneme tiež vo verejnom sektore reálne využívať inovatívny potenciál uchádzačov a preferovať skutočná najlepšie riešenie, zahadzujeme významný konkurenčný potenciál. Praktické uplatňovanie nových postupov viac-kriteriálního verejného obstarávania na kvalitu je o to dôležitejšie v situácii, keď sa naša krajina uchádza o členstvo v elitnej skupine štátov EÚ.Zväz stavebných podnikateľov Slovenska sa problematike moderných metód verejného obstarávania dlhodobo venuje vynakladá v tejto oblasti značné úsilie i finančné prostriedky. V spolupráci so slovenským Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) sa spolupodieľa na príprave legislatívy a metodík v oblasti stavebníctva. V spolupráci s Asociáciou pre rozvoj infraštruktúry (ARI) v súčasnosti pre ÚVO pripravuje a konzultuje ZSPS metodiku viackriteriálneho hodnotenia ekonomickej výhodnosti ponúk metódou BEST VALUE so zámerom vydať jej ako metodický pokyn ÚVO.K tejto téme ZSPS a ARI v spolupráci s UVO a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu organizuje dnešnú odbornú konferenciu o spôsobe viackriteriálneho hodnotení ekonomickej výhodnosti ponúk metódou BEST VALUE a jej možnom prínose k realizácii modernej a efektívnej verejnej infraštruktúry na slovenskom a v ČR.Na konferencii sú bezplatne pozvaní zástupcovia verejnej správy SR a ČR a samospráv. Bude tu predstavený a diskutovaný návrh metodiky nového spôsobu vice-kriteriálního hodnotenie ekonomickej výhodnosti u verejných zákaziek na intelektuálne služby, ako sú napríklad projekčné a inžinierske služby, navrhnutý pre súťažných prostredia na slovenský. Návrh metodiky bol inšpirovaný metódou BEST VALUE úspešne používanou v Holandsku okrem iného v projektoch dopravnej infraštruktúry.Pevne verím, že nasledovať budú praktické aplikácie - pilotné verejné súťaže. Podľa predbežnej dohody s generálnym riaditeľom NDS p. Ďurišinom by mali nasledovať pilotné súťaže na projektové práce s viac-kriteriálnym hodnotením na kvalitu pre diaľnice a rýchlostné cesty v SR. Ponúkol som pánovi GR asistenciu ZSPS pri príprave a priebehu verejnej súťaže.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie