Cena na úkor kvality pri tendroch

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

TA3 | 9.11.2017 | 12:00 | Relácia: Hlavné správy o 12 | Téma: MDVRR SR


Alfonz ŠURAN, moderátor


--------------------


Cena na úkor kvality. Na Slovensku sa stavajú menej kvalitné diaľnice a budovy. Tvrdí to Zväz stavebných podnikateľov, podľa ktorého sa v súťaži prihliada väčšinou iba na najnižšiu cenovú ponuku. Úrad pre verejné obstarávanie preto plánuje zmeniť zákon.Hana DŽURNÁ, redaktorka


--------------------


Spomedzi členských krajín Európskej únie je Slovensko na chvoste z hľadiska zohľadňovania kvality pri verejnom obstarávaní. Až 90 percent tendrov sa posudzuje len podľa ceny. Problém sa týka najmä súťaží v oblasti výstavby ciest a budov.Pavol KOVÁČIK, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska


--------------------


Máme najjednoduchšie, najlacnejšie projekty, ktoré nie sú optimalizované.Hana DŽURNÁ, redaktorka


--------------------


Znevýhodňovaní sú tak kvalitní dodávatelia, ale aj samotní obyvatelia, pokiaľ ide o štátnu zákazku. To, čo sa postaví lacnejšie, si totiž časom vyžaduje viac investícií do údržby.Pavol KOVÁČIK, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska


--------------------


Diaľnice alebo železnice sú projektované na návrhu životnosti 100 rokov, a tie materiály vydržia 20-30 rokov.Jaroslav KRAČÚN, odborník na smernicové verej. obstarávanie EK


--------------------


Ja radšej obstarám cestu za 1 500 000 na začiatku a 10 rokov sa jej nedotknem.Hana DŽURNÁ, redaktorka


--------------------


Pri tendroch by sa mal brať ohľad aj na kvalitu, environmentálny a sociálny aspekt a tiež inovatívnosť ponuky. Už v súčasnosti by sa dodávateľ mal vyberať podľa ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Znamená to, že nie podľa najnižšej, ale z dlhodobého hľadiska najekonomickejšej ceny.Miroslav HLIVÁK, predseda Úradu pre verejné obstarávanie


--------------------


My síce máme implementované smernice, ktoré umožňujú používať tieto kritériá, ale nemáme ich rozmenené na drobné. Nevidia ich obstarávateľ a verejní obstarávatelia nadefinovať, nevedia ich používať.Hana DŽURNÁ, redaktorka


--------------------


Od budúceho roka preto začne fungovať Inštitút pre verejné obstarávanie, ktorý bude obstarávateľom pomáhať zadefinovať podmienky súťaže podľa kvalitatívnych kritérií.Miroslav HLIVÁK, predseda Úradu pre verejné obstarávanie


--------------------


Bude sa pozerať do budúcna, bude zbierať dobrú prax zo zahraničia, bude implementovať konkrétnu metodiku.Hana DŽURNÁ, redaktorka


--------------------


Už v najbližšom období budú spustené pilotné verejné súťaže postavené na princípe viackriteriálneho vyhodnocovania ponúk. Vyhlasovať by ich mala Národná diaľničná spoločnosť na diaľnice a rýchlostné cesty. Inštitút verejného obstarávania začne fungovať od januára. Návrh na zmenu zákona chce úrad predložiť vláde do júna.

Hana Džurná, TA3.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie