Cesta do budúcnosti

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

MY Žilinské noviny | 1.10.2018 | Rubrika: Cesta do budúcnosti | Strana: 19 | Téma: Stavebné firmy

"Viem si predstaviť spoločnú údržbu komunikácií Slovenskou správou ciest a diaľničnou spoločnosťou. Ale pri myšlienke spojenia týchto subjektov som skeptický pre majetkové problémy týchto spoločností."

LADISLAV DUDÁŠ, podpredseda Predstavenstva NDS, a. s.

"Občanom je celkom jedno, komu cesta patrí. Vždy je mesto zodpovedné za to, že je cesta neudržiavaná alebo v zlom stave. Preto je veľmi dôležité začať uvažovať nad vytvorením mestskej organizácie, ktorá bude mať na starosti údržbu a správu všetkých komunikácií na svojom území."

IGOR CHOMA, primátor Žiliny

"Cesty sa nestavajú, doprava sa presúva na jednotky a odtiaľ na dvojky a trojky. Snažíme sa tlačiť na ministerstvo, ale zatiaľ nie je vôľa. Tvrdia, že to sú naše cesty a máme sa o ne starať. No tieto komunikácie na takú záťaž stavané neboli."

IGOR JANCKULÍK, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja

"Investície do dopravnej infraštruktúry zvyšujú investičnú a podnikateľskú atraktívnosť krajiny. Bez tejto infraštruktúry nemôžeme očakávať ďalší rozvoj Slovenska, predovšetkým jeho menej rozvinutých regiónov."

PAVOL KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

"Inštitút objektívnej zodpovednosti by pomohol aj nám, pretože kamióny môžeme vážiť len s políciou. Keď však vidíme, koľko preťažených kamiónov prejde za 24 hodín bez pokuty, je namieste, aby sa tým aj štát začal zaoberať."

DANIELA ČANIGOVÁ, zástupkyňa gen. riaditeľa Slovenskej správy ciest

"Funkciou mýta nie je prioritne výber peňazí. Malo by zohľadniť ekologický vplyv cestnej dopravy na intravilány a extravilány obcí. Preto nerozumiem, prečo nie je zavedené mýto, aspoň pre tranzitnú dopravu, aj na týchto cestách."

ĽUBOMÍR PALČÁK, gen. riaditeľ Výskumného ústavu dopravného, a. s. "Na odloženú údržbu nám dnes na železniciach chýba viac ako 220 miliónov eur."

MARTIN ERDÖSSY, generálny riaditeľ Železníc SR

"Vnímam železnicu ako nosný mód dopravy v každej dobre fungujúcej krajine. Ako kostru, na ktorej má byť verejná doprava postavená."

FILIP HLUBOCKÝ, generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko

"Na Slovensku je dnes až osemdesiat percent tovaru prepravovaných po cestách. Železničná preprava zaostáva."

MARTIN VOZÁR, generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia

"Budúcnosťou je vlak prepojený s ostatnými časťami inteligentného prostredia tak, aby bol nosnou časťou prepravy. Viac áut už systém neunesie."

MICHAL ZÁBOVSKÝ, riaditeľ Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie