Väčší význam kvality vo verejnom obstarávaní

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Informácia z medzinárodnej konferencie „Zadávaní zákazek podle nejlepšího poměru ceny a kvality metodou Best Value“

Vyššia kvalita predložených ponúk, lepšia úroveň poskytovaných služieb a inovatívne riešenie, ktoré môže ušetriť verejné financie. To sú základné prínosy, ktoré môže Slovenskej republike priniesť zadávanie a hodnotenie verejných zákaziek podľa metodiky Best Value. Zhodli sa na tom účastníci Medzinárodnej konferencie „Zadávaní zákazek podle nejlepšího poměru ceny a kvality metodou Best Value“, ktorú usporiadal Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) spolu s Asociáciou pre rozvoj infraštruktúry (ARI) konanej dňa 19. 11. 2018 v CAMP Praha.

Konferencie sa zúčastnili aj odborníci z Holandska, Austrálie a EIB, ktorí prišli prezentovať svoj prístup k modernému obstarávaniu. Prístup a aktuálne problémy verejného obstarávania v SR a ČR prezentovali v diskusnom paneli  Miroslav Hlivák – predseda úradu pre verejné obstarávanie, Petr Rafaj – predseda úradu pre ochranu hospodárskej súťaže ČR, Denisa Žiláková – generálna riaditeľka sekcie centrálny koordinačný orgán úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Pavol Kováčik – prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Martin Kolovratník – podpredseda hospodárskeho výboru  Poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky.

Cieľom konferencie bola diskusia odbornej verejnosti o potrebe vyhodnocovania verejných obstarávaní aj z pohľadu ponúknutej kvality dodaného tovaru a služby a predstaviť metódu hodnotenia verejných zákaziek Best Value. 

Jednotlivé videá diskusií s prednášajúcimi na spomínanej konferencii je možné pozrieť tu:

Budoucnost české dopravní infrastruktury: Větší zaměření na kvalitu vs. nejnižší cenu – Pavol Kováčik, 19.11.2018

Metóda Best Value je jedným z najinovatívnejších postupov hodnotenia kvality vo verejných obstarávaniach, ktorú pred viac ako 20 rokmi vyvinul na Arizonskej štátnej univerzite profesor Dean Kahiwagi. Metóda je založená na výbere dodávateľa podľa najlepšieho pomeru kvality a ceny, kedy zadávateľ posudzuje, akú hodnotu dostane za vynaložené finančné prostriedky. Pri hodnotení ponúk tak nie je pod tlakom aby vyberal zhotoviteľa iba podľa najnižšej ponúknutej ceny, čo vedie k častým komplikáciám pri realizácii zákazky či nízkej kvalite ponúknutých prác alebo služieb. Pri využití metódy Best Value cena zostáva naďalej ako podstatný faktor vyhodnotenia ale zohľadňuje sa taktiež úroveň dodávateľa, kvality jeho tímu a taktiež výsledné riešenie. Prístup je možné úspešne využiť nie len pri výstavbe dopravnej a sociálnej infraštruktúry, ale taktiež u projektov z oblasti informačných technológií a služieb ako facility manažment, stravovacie a upratovacie služby a pod.

Metóda Best Value je už úspešne využívaná v Holandsku, v Škandinávii a v ďalších štátoch Európy.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska sa problematike nedostatočnej kvality pri verejnom obstarávaní venuje dlhodobo. Už v roku 2017 pripravil v spolupráci ÚVO a MDV SR metodiku hodnotenia kvality ponúk verejného obstarávania založenú na báze BVA/BVP (Best Value Approach/Best Value Procurement). Kým v Českej republike v súčasnosti prebiehajú dve pilotné verejné súťaže (jedna na stavebné práce a jedna na projektové práce) na báze Metodiky hodnotenia ekonomickej výhodnosti vychádzajúcej z princípov BVA/BVP, na Slovensku takáto súťaž vyhlásená nie je. Pritom kvalitatívne nepočítateľné hodnotiace kritériá sú cestou, ktorá obstarávateľovi poskytne možnosť rozlíšiť kvalitného a skúseného dodávateľa od tých nekvalitných a neskúsených. 

Podrobnejšie sa metóde na báze BVA/BVP  venuje článok prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA v časopise EUROSTAV 10/2018.

 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie