[hnonline] Obdobie premárnených šancí

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

 t20 pxOwNj

Reakcia prezidenta ZSPS na existujúcu situáciu v stavebníctve a nepripravenosť potrebných projektov:

Za uplynulé roky stavebníctvo rástlo. Darilo sa európskej ekonomike, s ktorou je Slovensko esenciálne previazané. V nadväznosti na to vykazovalo rastúce čísla aj stavebníctvo, a to predovšetkým privátny sektor. Keď sa pozrieme na progres pri budovaní infraštruktúry štátu, realita je oveľa horšia. Prezentované informácie sa totiž účelovo zužujú na čerpanie eurofondov pri jedinom operačnom programe. Hoci „medzi slepými je jednooký kráľom“, neobstojí argument, že v iných oblastiach sme na tom s čerpaním eurofondov ešte horšie.Okolité štáty – ako napríklad Poľsko alebo Maďarsko – zdvojnásobili tempo výstavby diaľnic i železníc. Obidva štáty sú „preborníkmi“ v schopnosti využívať fondy EÚ na infraštruktúru nad rámec „klasických eurofondov“. My sme sa ani len nepriblížili k projektom ako inteligentné dopravné systémy. Málo pozornosti venujeme príprave infraštruktúry na elektromobilitu či autonómnu mobilitu. Toto všetko by dnes pritom malo ísť „ruka v ruke“ s výstavbou nových cestných úsekov.


Jedinou šancou Slovenska, ako situáciu zvrátiť, je zlepšiť odbornosť prípravy projektov – a tým aj rýchlosť a kvalitu. Dĺžka projektovej prípravy – inžinierskej aj investičnej – sa pohybuje pri dopravných stavbách na Slovensku v rozmedzí od 5 do 15 rokov. Vláda tak dnes čerpá prostriedky na výstavbu projektov, ktoré boli pripravené za predchádzajúceho politického cyklu. S pripravenosťou ďalších dopravných stavieb to na Slovensku nevyzerá vôbec ružovo.


Dlhoročne apelujeme na potrebu záväzného plánovania výstavby dopravnej infraštruktúry. Široká politická zhoda na prioritizácii, bez výrazných zmien vplyvom politických cyklov, by pomohla celému stavebnému sektoru – a zároveň celej ekonomike.
Znepokojujú nás klesajúce štatistiky inžinierskej výstavby v posledných mesiacoch, ktorá zahŕňa aj diaľnice. Obavami nás napĺňa najmä nepripravenosť potrebných projektov. Neprijateľná je spomalená príprava projektov, ako napríklad úsek R3 Zvolen – Šahy. NDS informuje o potrebe spracovania EIA ako o „novinke“, ide pritom o informáciu z roku 2016.


Zastavená výstavba úseku D1 s tunelom Višňové vyvoláva pochybnosti o zmysluplnosti tohto kroku, a to najmä vo svetle nenaplnených vyhlásení investora o ďalšom postupe.


Celú vinu nemožno hádzať len na zhotoviteľa. Štát nesie bremeno spoločenskej zodpovednosti: má urobiť všetko pre to, aby bol celý proces výstavby rýchly a efektívny.


ZSPS dnes expertne spolupracuje s mnohými krajinami. Cítime záujem o odborné metodiky, ako napríklad viackriteriálne verejné obstarávanie zamerané na kvalitu či inovácie s podporou EÚ. Namiesto obstarávania projektov za najnižšiu cenu sa potrebujeme aj na Slovensku viac sústreďovať na čo najvyššiu hodnotu výmenou za preinvestované peniaze. A tú dosiahneme len vďaka prostrediu s kvalitnou legislatívou v kombinácii s odbornými zástupcami štátnej správy. Potvrdzuje sa, že ľudský kapitál v tradičnom sektore stavebníctva je v prípade takých malých krajín ako Slovensko tým najcennejším, čo máme.

Celý článok Obdobie premárnených šancí si môžete prečítať tu.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie