[Stavebné noviny] Stavební podnikatelia v SR volajú po novej štátnej koncepcii podpory bývania

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

apartment life t20 GG9Ndm

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) považuje za potrebné vypracovať novú štátnu koncepciu podpory rozvoja bývania. A to zavedením nového systému finančných nástrojov z verejných zdrojov a vytvorením inštitucionálnych podmienok pre dlhodobé investície súkromných finančných zdrojov, ako sú banky, poisťovne, investičné fondy, dôchodcovské správcovské spoločnosti do podpory nájomného bývania.

Ako uviedol prezident ZSPS Pavol Kováčik, potrebné je tiež stabilizovať objem finančných prostriedkov, napríklad určením ročných výdavkov v percentuálnej závislosti od hrubého domáceho produktu, na podporné programové nástroje v záujme zrýchlenia bytovej výstavby.

„ZSPS navrhuje zriadiť Radu vlády pre bývanie (bytovú politiku). Vychádzame z toho, že problematika bývania je principiálne prierezová – nadrezortná,“ poznamenal P. Kováčik. „Ak sa má vytvoriť skutočne efektívna nová koncepcia bývania, potom musia byť vytvorené aj záruky jej prierezového presadzovania, a to bez ohľadu na úzko rezortné vnímanie politickej zodpovednosti za taký pilier sociálnej politiky štátu, akým bývanie nesporne je,“ tvrdí šéf ZSPS. Rakúsky model podpory nájomného bývania je podľa stavebných podnikateľov možné uplatniť s úpravami aj na Slovensku.

Vyžaduje si to však úpravu daňových pravidiel (odpisová politika a zmeny účtovných pravidiel pre daň z pridanej hodnoty) a tiež reformu podpory zo strany Štátneho fondu rozvoja bývania a pri dotáciách štátu. „Taktiež je potrebné zlepšiť legislatívne podmienky pre efektívne fungovanie a činnosť správcovských spoločností a postavenie prenajímateľa z hľadiska vymožiteľnosti práva,“ priblížil P. Kováčik.

Táto téma bola pred parlamentnými voľbami jednou z priorít hnutia Sme rodina, ktoré má v programe výstavbu 25-tisíc nájomných bytov ročne. Na Slovensku sa pritom stavia za rok celkovo menej bytov, a to takmer výhradne v súkromnom sektore. „Vytvoriť si predstavu o reálnom výsledku bude možné až po tom, keď bude zrejmé, aké programové východiská, podmienky a opatrenia prijme nová koaličná vláda v oblasti bývania, a to najmä vo výstavbe nájomných bytov,“ hovorí P. Kováčik.

Na to, že je to prioritná politická téma, ktorá čaká na zásadné, a nie čiastkové riešenia, podľa neho poukazuje aj fakt, že v súčasnosti pripadá na Slovensku iba 370 bytov na tisíc obyvateľov. „Je to druhý najnižší podiel v krajinách Európskej únie, kde sa pohybuje nad priemerom 500 bytov na tisíc obyvateľov,“ podotkol. SR v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj podľa neho patrí medzi krajiny, ktorým hrozí strata konkurencieschopnosti a pracovných síl aj pre zaostávanie v ponuke bývania.

Dlhodobé zaostávanie Slovenska v bytovej výstavbe má podľa prezidenta ZSPS priamy a negatívny vplyv na celé slovenské stavebníctvo. A to najmä na malé a stredné stavebné firmy, tých je v SR väčšina, pre ktoré je bytová výstavba prirodzeným segmentom podnikania. „To je aj jednou z príčin toho, prečo slovenské stavebníctvo nie je dnes v dobrej kondícii. Produktivita práce, meraná stavebnou produkciou na zamestnanú osobu, sa napríklad vlani v decembri znížila medziročne o 6,5 percenta, a za celý minulý rok dokonca ochabla takmer o 10 perc.,“ dodal P. Kováčik. Vymaniť sa z tohto bremena minulosti si podľa neho vyžaduje veľa zodpovedných, ale tiež odvážnych politických rozhodnutí, bez nich sa Slovensko výraznejšie dopredu nepohne.

Zdroj: Stavebné noviny 48/2020

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie