[Stavebne noviny] Na násype pri Jarovciach nemuseli dodržať postupy zhutňovania, myslí si šéf ZSPS

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Pri výstavbe násypu na časti rozostavanej diaľnice D4 pri bratislavských Jarovciach nemuseli byť dodržané technologické postupy zhutňovania. Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik si to myslí na základe vizuálneho posúdenia rozsahu nedávneho poškodenia násypu následkomsilného dažďa. 

„Keďže násyp je vo výstavbe a nebol chránený zhora vozovkou a na bokoch vegetáciou, je viac ohrozený eróziou vplyvom extrémnych zrážok,“ uviedol P. Kováčik. 

Za stavbu zodpovedá až do jej kolaudácie zhotoviteľ D4R7 Construction, s.r.o., a ten podľa šéfa ZSPS musí násyp uviesť do stavu zodpovedajúceho technickým normám. „Zo zverejnených informácií usudzujem, že násyp nebol vybudovaný v súlade s technickými
normami a projektovou dokumentáciou. Vzhľadom na rozsah problematického diela sa treba pozerať aj pohľadom minimalizácie spoločenských škôd, ktoré by vznikli v prípade rozhodnutia o odstránení a znovuvybudovaní násypu, predovšetkým oneskorením odovzdania diaľnice do používania verejnosti minimálne o jeden rok,“ poznamenal P. Kováčik. 

Ak expertízy potvrdia, že nie je ohrozené životné prostredie, prezident ZSPS by zvážil dodatočné povolenie stavby. Zníženú kvalitu násypu by podľa neho bolo možné riešiť zmluvnými nástrojmi voči koncesionárovi, teda znížením platby či zvýšením záruk. Koncesionárom projektu D4R7 je Zero Bypass Limited (Obchvat Nula) na čele so španielskou spoločnosťou Cintra.

„Občania by dostali diaľnicu do používania rýchlejšie a štát by ušetril na platbách koncesionárovi. Diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7 bude 30 rokov spravovať koncesionár, a teda prípadné erózie a zvlnenia vozovky bude musieť v priebehu  prevádzkovania odstraňovať na vlastné náklady,“ poznamenal P. Kováčik. 

Zároveň si myslí, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR (verejný obstarávateľ) ako stavebník projektu D4R7 si dlhodobo neplnilo povinnosti výkonu stavebného dozoru na stavbe. „Obhajoba ministerstva, že koncesná zmluva uvádza, že stavba musí byť
najskôr zhotoviteľom zhotovená a riadne skolaudovaná, neobstojí. Pri štandardnom a priebežnom stavebnom dozore, bežnom pri výstavbe iných úsekov diaľnic a ciest na Slovensku, by tento problém nikdy nevznikol,“ tvrdí prezident ZSPS.

Ministerstvo dopravy a výstavby zareagovalo, že z vyjadrení P. Kováčika je zrejmé, že sa vyslovil na adresu rezortu bez toho, aby sa oboznámil s podmienkami koncesnej zmluvy. „Pripomínam, že nejde o stavbu Národnej diaľničnej spoločnosti, ale o koncesiu, kde ministerstvo dopravy a výstavby prenieslo plnou mocou práva a povinnosti stavebníka na koncesionára,“ uviedol pre agentúru SITA poradca ministra dopravy a výstavby pre komunikáciu a hovorca rezortu Ivan Rudolf. „Ministerstvo dopravy v obchodnoprávnom vzťahu s koncesionárom využíva všetky možnosti a práva verejného obstarávateľa, ktoré mu zmluva umožňuje,“ dodal. 

Z pohľadu verejnosti môžu byť podľa P. Kováčika väčším problémom už vybudované úseky R7 na trase Ketelec - Dunajská Lužná - Šamorín - Holice a D4 Ketelec - Rovinka. Tie už majú povolenia na predčasné odovzdanie do prevádzky (zhotoviteľ to predpokladá v júli). „V súčasnosti tam takisto nie sú boky násypov chránené vegetáciou, preto v prípade extrémnych zrážok môže dôjsť k poškodeniu diaľnice už v užívaní,“ upozornil P. Kováčik. 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie