Prezident ZSPS

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

TA3 | 9.11.2017 | 12:00 | Relácia: Hlavné správy o 12 | Téma: MDVRR SR


Alfonz ŠURAN, moderátor


--------------------


Cena na úkor kvality. Na Slovensku sa stavajú menej kvalitné diaľnice a budovy. Tvrdí to Zväz stavebných podnikateľov, podľa ktorého sa v súťaži prihliada väčšinou iba na najnižšiu cenovú ponuku. Úrad pre verejné obstarávanie preto plánuje zmeniť zákon.Hana DŽURNÁ, redaktorka


--------------------


Spomedzi členských krajín Európskej únie je Slovensko na chvoste z hľadiska zohľadňovania kvality pri verejnom obstarávaní. Až 90 percent tendrov sa posudzuje len podľa ceny. Problém sa týka najmä súťaží v oblasti výstavby ciest a budov.Pavol KOVÁČIK, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska


--------------------


Máme najjednoduchšie, najlacnejšie projekty, ktoré nie sú optimalizované.dennikn.sk | 8.11.2017 | Rubrika: Blog | Strana: 0 | autor: Pavol Kováčik | Téma: Stavebné firmy


Stavebníctvo je jednou z najdôležitejších oblastí verejného obstarávania z pohľadu počtu aj finančného objemu vypisovaných súťaží, a pritom súčasne tiež najkomplikovanejšou. Proces od prípravy projektu až po jeho realizáciu trvá niekedy aj viac ako 10 rokov a nie je si možné dielo vopred "ohmatať" či porovnať jeho skutočné parametre ako u výrobku, pretože má ešte len vzniknúť. Preto nie je možné v takýchto obstarávaniach jednoducho aplikovať mechanizmy fungujúce pri obstaraní tovarov alebo jednoduchých služieb. Ignorovanie týchto princípov už malo na Slovensku na svedomí fatálne dôsledky u niektorých stavebných projektov.Rozvoj infraštruktúry na Slovensku zaostáva a sektor stavebníctva sa v poslednom období  vyvíja proporciálne horšie v porovnaní s tým, ako sa darí ekonomike krajiny. Ide o situáciu, ktorá sa v stredno - a dlhodobom horizonte nelichotivo prejaví práve na zbytočných stratách hospodárstva krajiny. Niet akýchkoľvek pochýb, že stavebníctvo vo všeobecnosti vytvára pre ekonomiku silný multiplikačný efekt. Prírastky v stavebníctve sa pozitívne prejavujú aj v dodávateľských odvetviach a službách, s priaznivým dopadom na zamestnanosť a verejné financie. Tento efekt je dokonca silnejší než v iných sektoroch. Práve to je jedným z kľučových dôvodov, prečo sú stabilita a rast v stavebníctve dôležité z pohľadu celej ekonomiky krajiny.Rádio Regina | 8.11.2017 | 12:00 | Relácia: Žurnál Rádia Regina | Téma: Stavebné firmy


Daniela MATEJOVIČOVÁ, moderátorka


--------------------


Rozhodujúcim kritériom pri verejno obstarávaní už nemá byť najnižšia cena ale kvalita. Šéf Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák, ktorý je vo funkcii od polovice septembra chce diskutovať s odborníkmi a pripraviť návody, ako čo najkvalitnejšie obstarávať napríklad diaľnice.Kristína JURIČKOVÁ, redaktorka


--------------------


Ak štát vyberá staviteľa diaľníc, zákazku spravidla vyhrá najnižšia cenová ponuka bez ohľadu na to, či víťazná ponuka prinesie krajine najvyššiu možnú hodnotu za vynaložené peniaze daňových poplatníkov, prípadne eurofondy. To by sa ale dalo zmeniť, ak by obstarávateľ v tomto prípade Národná diaľničná spoločnosť zadal požiadavky na kvalitu budúcej diaľnice. Hovorí Jaroslav Kračún, zo sekcie Európskej komisie, ktorá má na starosti smernicu o verejnom obstarávaní.Rádio Lumen | 8.11.2017 | 17:30 | Relácia: Infolumen | Téma: Stavebné firmy

Ján SIMAN, moderátor


--------------------


Ak chce Slovensko pozdvihnúť kvalitu, ktorá vzíde z verejného obstarávania, musí zapojiť do súťaží aj kvalitatívne kritériá. Ponuky by sa tak nemali vyhodnocovať len na základe najnižšej ceny, zohľadňovať by sa mali viaceré kritériá, na odbornej diskusii na túto tému to povedal predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák.Miroslav HLIVÁK, predseda ÚVO


--------------------


Stále u nás prevláda najnižšia cena, máme akúsi zaužívanú prax, ktorá aj v spoločnosti veľmi rezonuje, ktorá tlačí tých obstarávateľov, verejných obstarávateľov obstarávať práve a vyberať si na základe najnižšej ceny. Ale ak chceme pozdvihnúť kvalitu, ktorá nám vzíde z verejného obstarávania, musíme práve zapojiť tieto iné kvalitatívne kritériá.Ján SIMAN, moderátor


--------------------


Podľa prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavla Kovalčíka približne 90 percent zákaziek sa na Slovensku hodnotí na základe najnižšej ceny. V stavebníctve sú preto vyberané najlacnejšie materiály, ktoré potom nevydržia celú dobu životnosti stavby. Napríklad diaľnice alebo železnice majú navrhnutú životnosť sto rokov, ale materiály vydržia 20-30 rokov a potom ich treba obnovovať.

netky.sk | 7.11.2017 Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

BRATISLAVA - Ak chce Slovensko pozdvihnúť kvalitu, ktorá vzíde z verejného obstarávania, musí zapojiť do súťaží aj kvalitatívne kritériá.Ponuky by sa tak nemali vyhodnocovať len na základe najnižšej ceny, zohľadňovať by sa mali viaceré kritériá. Na utorkovej odbornej diskusii na túto tému, ktorá sa konala v Bratislave, to uviedol predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák.
"Je to beh na dlhé trate a úrad chce na tom začať systematicky pracovať,"
avizoval Hlivák. Súčasný zákon o verejnom obstarávaní pritom umožňuje používať pri tendroch viaceré kritériá, verejní obstarávatelia ich však málo využívajú. "Máme síce implementované smernice, ktoré umožňujú používať tieto kritériá, ale nemáme ich rozmenené na drobné. Nevedia ich verejní obstarávatelia nadefinovať, nevedia ich používať a stále tu máme celospoločenskú diskusiu o tom, že najnižšia cena je najlepšia," opísal predseda ÚVO.

dennikn.sk | 7.11.2017 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 0 | autor: Daniela Krajanová | Téma: Doprastav

Keď štát niečo kupuje, nemal by sa orientovať iba podľa ceny. Žiadajú to stavebné firmy združené vo Zväze stavebných podnikateľov Slovenska.

Šéf zväzu Pavol Kováčik vraví, že aj pri najväčších štátnych nákupoch trpia politikou nízkych cien nielen stavbári, ale aj štát. "Uchádzači sa sťažujú, že nemajú inú možnosť, len ísť s cenou čo najnižšie, pretože najlacnejšia ponuka je jediným kritériom. (...) Takéto ceny nútia k redukcii nákladov na úkor kvality," povedal.

TA3 | 31.10.2017 | 12:00 | Relácia: Hlavné správy o 12 | Téma: MDVRR SR 


Alfonz ŠURAN, moderátor


--------------------


Slovenské stavebníctvo môže tento rok vzrásť o takmer 4,5 percenta. Vyplýva to z očakávaní kľúčových spoločností na trhu. Rast v sektore sa ale zatiaľ vyvíja iba pomaly, a to najmä z dôvodu meškania z verejných zákaziek. Z projektov za takmer 2 miliardy eur ich bolo doposiaľ zadaných iba 10 percent.Andrej HORVÁTH, redaktor


--------------------


Po dvoch rokoch stagnácie slovenské stavebníctvo pomaly ožíva. Aktuálne práce napredujú najmä v oblasti pozemných stavieb. Výrazne zaostávajú takzvané inžinierske stavby. Vlani boli odovzdané viaceré úseky diaľnic a rýchlostných ciest, no bez pokračovania nových častí.Pavol KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

--------------------


Ekonomika Slovenska už druhým rokom rastie okolo 4 percent a stavebníctvo začalo rásť len o 0,6 percenta, čiže tie nožnice medzi vývojom stavebníctva a vývojom celej ekonomiky sa ešte naďalej roztvárajú.Eurostav | 19.10.2017 | Rubrika: Výstavba vo svete | Strana: 63 | Téma: Stavebné firmy

Na nové vedenie Úradu pre verejné obstarávanie čaká viacero výziev a riešenie dlhodobých nedostatkov pri vypisovaných verejných súťažiach. Od ďalšieho vývoja priamo závisí aj situácia v slovenskom stavebníctve či pri významných infraštruktúrnych projektoch s vplyvom na celú spoločnosť.Nastupujúcim trendom vo verejnom obstarávaní je vyhodnocovanie ponúk na základe viacerých relevantných kvalitatívnych kritérií. Tie zabezpečia výber najvýhodnejšej ponuky, ktorá síce nemusí byť vždy najlacnejšia, no štátu sa po dôkladnom vyhodnotení všetkých dát a vstupných informácií vyplatí najviac. "Pri stavebných projektoch na Slovensku - na rozdiel od EÚ - zatiaľ stále kladieme príliš veľký dôraz len na cenu požadovaného plnenia," hodnotí prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.

Hospodárske noviny | 31.10.2017 | Rubrika: Názory a analýzy | Strana: 6 | autor: Pavol Kováčik | Téma: Stavebné firmy TÉMA: Úpadok sektora si vyžaduje komplexné riešenie.

Rozvoj infraštruktúry zaostáva a sektor stavebníctva sa v poslednom období vyvíja proporciálne horšie v porovnaní s tým, ako sa darí ekonomike krajiny. Ide o situáciu, ktorá sa nelichotivo prejaví na zbytočných stratách hospodárstva krajiny. Ako nevyhnutné sa ukazuje riešiť tému financovania projektov a zmien v legislatíve, ktoré by zvrátili nepriaznivý vývoj. Prírastky v stavebníctve sa pozitívne prejavujú v dodávateľských odvetviach a službách, s priaznivým vplyvom na zamestnanosť a verejné financie. Práve to je dôvod, prečo je stabilita v tomto sektore dôležitá z hľadiska celej ekonomiky krajiny.

uvo.gov.sk | 12.10.2017 Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

Šírenie osvety, vzdelávanie odbornej verejnosti, či zefektívnenie procesov verejného obstarávania - najmä v oblasti stavebných prác - boli základné témy, ktoré odzneli počas pracovného stretnutia predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len "úrad") Miroslava Hliváka s prezidentom Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavlom Kováčikom na pôde úradu dňa 10. októbra 2017.


Prezident ZSPS vníma stavebný sektor ako jednu z najnáročnejších a najviac špecifických oblastí vo verejnom obstarávaní - či už z hľadiska odbornej prípravy, finančných objemov, ako aj z hľadiska celkového počtu vyhlásených zákaziek. Predseda úradu, ako aj prezident ZSPS sa zhodli a vyjadrili presvedčenie, že existuje priestor na konštruktívnu kooperáciu a legislatívne zmeny, ktoré by zefektívnili procesy verejného obstarávania, a tým sa aj zosúladili s európskou, resp. svetovou špičkou. Prvým krokom vzájomnej úzkej spolupráce je odborná medzinárodná konferencia "Viac-kriteriálne verejné obstarávanie na ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku", ktorú ZSPS organizuje okrem iného aj v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie dňa 7. novembra 2017 v Bratislave.


Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie