Prezident ZSPS

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Foto 1

Dňa 26. 5. 2020 sa uskutočnilo prvé stretnutie zasadnutia Odbornej hodnotiacej komisie na výber členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie.

Aké kľúčové problémy aktuálne rieši stavebný sektor?
Problémov je v súčasnosti hneď niekoľko, v závislosti od druhu investora, typu stavieb, ako aj fázy prípravy a výstavby. Značný je výpadok v prípade drobných stavieb a opráv, kde sú zákazníkmi prevažne obyvatelia. Obyvatelia v domácej karanténe prestali produkovať a odložili väčšie výdavky. Medzi odložené výdavky patria i stavebné opravy a investície, čo je práca pre živnostníkova malé firmy – a tí v stavebníctve tvoria až 30 percent. U developerov sa už v niektorých prípadoch objavili ťažkosti s dokončením rozostavaných stavieb z dôvodov zhoršenia ich finančnej situácie, v prípade dokončených stavieb sú problémy s kolaudáciou pre nefungujúce stavebné úrady. S problémami sa stretávajú i projekčné a inžinierske spoločnosti, kvôli nefungujúcim stavebným úradom, ale aj u verejných stavieb či nespolupracujúcich investorov.

Vyjadrenie prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA., k dostavbe úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala nájdete v článku: https://e.dennikn.sk/1891195/preco-chcu-spanielski-stavitelia-napriek-problemom-s-bratislavskym-obchvatom-dostavat-aj-tunel-visnove/

stone bridge t20 pJ6Zxj

Vyjadrenie prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA., v článku:

Naopak, dostavaných nehnuteľností na trhu pribudlo, a to najviac v Bratislavskom kraji.

apartment life t20 GG9Ndm

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) považuje za potrebné vypracovať novú štátnu koncepciu podpory rozvoja bývania. A to zavedením nového systému finančných nástrojov z verejných zdrojov a vytvorením inštitucionálnych podmienok pre dlhodobé investície súkromných finančných zdrojov, ako sú banky, poisťovne, investičné fondy, dôchodcovské správcovské spoločnosti do podpory nájomného bývania.

Takáto forma podpory realitného trhu podľa Kováčika nie je novinkou, v minulosti sa v zahraničí osvedčila.

Podnikatelia zdôrazňujú aj potrebu zlepšenia systému výchovy a vzdelávania, kde treba vytvoriť a prepojiť vzdelávací systém s trhom práce.

kovacik

Prezident ZSPS Pavol Kováčik vystúpil na oficiálnom odbornom fóre v Česku, a to konkrétne s prezentáciou o skúsenostiach s výstavbou dopravnej infraštruktúry.

V dňoch 3.-4. februára 2020 bol prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA., pozvaný Hospodárskym výborom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR na stretnutie parlamentných hospodárskych výborov krajín Vyšehradskej štvorky ako expert na výstavbu dopravnej infraštruktúry.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie