Vytlačiť

Dňa 12.1. sa konalo v Bratislave ustanovujúce  zasadnutie sektorovej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu poradného orgánu ZSPS pre skupinu študijných a učebných odborov 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia. Sektorová rada bola zriadená v súlade so zák. č. 184/2009 Z.z. a metodických usmernení RÚZ a MŠ SR Rokovanie rady otvoril a riadil  predseda sektorovej rady a prezident ZSPS pán Lukáč.

Hlavnými bodmi  programu rokovania bolo prerokovanie a schválenie štatútu sektorovej rady a odovzdanie menovacích dekrétov členom sektorovej rady. Okrem toho boli členovia rady informovaní o poslaní, pôsobnosti a najbližších úlohách sektorovej   rady. Podrobnejšie informácie o výsledkoch rokovania sú v zázname zo zasadnutia sektorovej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu.