19/2011 Hotel ZOCHOVA CHATA****, Modra
01 02
03 04
05 06
rekonštrukcia, prestavba, dostavba 
Piesok 87, Modra 

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Albert Mikovíny 
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Albert Mikovíny 
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – stavebno-technické riešenie: Ing. Eugen Kmeť 
Hlavný zhotoviteľ: Steelmont Construction a. s. 
Hlavný stavbyvedúci: Miroslav Nemec 
Stavebník: Grapent a. s. 
Dozorná činnosť: neuvádza sa 
Investičné náklady s DPH: 12,6 mil. € 
Stavebné náklady s DPH: 10,0 mil. € 
Lehota výstavby: 05/2009 – 03/2011

Foto: PhDr. Ján Kuchta

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie