11/2011 Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, II. etapa
01 02
03 04
05 06
07 08
06 06
06  

novostavba,  Nitra, areál UKF Pod Zoborom

Autori architektonického riešenia: Ing. Ľubomír Holejšovský, Ing. arch. Vladimír Jarabica 
Projektant architektonickej časti: SAN - HUMA ´90 s. r. o. 
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Milan Vaňuš 
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o. 
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Jozef Pecár 
Stavebník: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
Dozorná činnosť: Ing. Igor Šebo 
Investičné náklady s DPH: neuvádzajú sa 
Stavebné náklady s DPH: 3,11 mil. € 
Lehota výstavby: 08/2009 – 02/2011

Foto: Juraj Bartoš

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie