20/2012 BUSINESS CENTRE KOŠICE II, novostavba, Košice

novostavba, Košice, Štúrova 27

Autori architektonického riešenia: doc. Ing. arch. Juraj Koban, Ing. arch. Štefan Pacák
Projektant architektonickej časti: KOPA, s. r. o.
Projektant stavebnej časti: Ing. Maroš Motýľ
Hlavný zhotoviteľ: HS HSV s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Štefan Mikolaj
Stavebník: VSH development s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Juraj Kuča
Stavebné náklady bez DPH: 11,287 mil. €

BUSINESS CENTRE KOŠICE II (BCK II), spolu s už existujúcou budovou Business Centre Košice I, ktorá je sídlom významných národných a medzinárodných spoločností, vytvárajú dominantu podnikateľských centier Košíc. Budova BCK II s celkovou podlažnou plochou 16.610 m2 spĺňa vo všetkých smeroch nároky na technické požiadavky a moderný dizajn súčasného trendu takýchto centier. Kancelárske priestory sú vybavené najmodernejšími technológiami a poskytujú komfortné a efektívne pracovné prostredie s prepojením funkčnosti v rámci celého objektu so zabezpečením centrálnej recepcie, prístupovým a bezpečnostným systémom, nepretržitou strážnou službou i dvojpodlažnými podzemnými garážami pod celým komplexom. Budova má 14 podlaží, z toho 3 PP a 11 NP. Počet parkovacích miest je 156. Plocha prenajímateľných kancelárskych priestorov je 6.424 m2. Súčasťou je aj reštaurácia (na 1. NP) so 108 miestami a bar/kaviareň so 68 miestami.

Architektonická koncepcia vo svojej podstate v plnej miere rešpektuje naznačené urbanistické princípy. Všetky tri objekty majú svoj spoločný rukopis – výraz a krivky hmoty. Budova bývalej Priemyselnej banky je charakteristická celosklenenou fasádou s kamenným olemovaním a organicky tvarovanou vežou so schodiskom, výťahom a sklenou nadstavbou. Jasná dominantnosť tejto hmoty je doplnená v priestore smerom k Štúrovej ulici dvojicou hmôt, ktorých tvar vznikol akoby rezonanciou dominantnej organickej hmoty bývalej Priemyselnej banky. Všetky tri hmoty sú v strešnej rovine hmotovo modifikované. Hmota najnižšieho objektu z trojičiek je hmotou ulice a nárožia. Preteká z uličnej čiary Kuzmányho ulice do dotvorenej uličnej čiary Štúrovej ulice s naznačením zmeny smeru v jej východnejšej časti – čiastočne sa inšpiruje aj pôvodnou zástavbou. Hmota tretieho objektu je kompozične naviazaná na hmotovú kompozíciu objektov súdov a objektu dostavby areálu polície. Spojenie tejto hmoty preskočením Kuzmányho ulice v rytmickom kroku hmoty vrcholí v kompozícii tiež jednoduchých geometrických hmotách kvádrov súdov. Kompozícia má v strednej časti transparentný vstupný kváder, ktorý sa dvíha až do výšky 2. NP. Toto riešenie jasne artikuluje tri hmoty administratívy a vstupnú halu. Materiálové riešenie fasád pracuje so sklom a jeho transparentnosťou a kameňom.

Všetky 3 veže sú celopresklené hmoty s hliníkovo-sklenenou zavesenou fasádou a v parteri sú prepojené uskakovanou dvojpodlažnou hmotou s motívom “do zeme padajúcich” troch kamenných rámov s presklením, ktorý výtvarne spája novú stavbu s existujúcou stavbou BCK1.

Zvislé nosné konštrukcie - železobetónové stĺpy a steny v rastri 7,5 x 7,5 m. Vo vežiach - železobetónové stužujúce jadrá. Horizontálne nosné konštrukcie – železobetónové stropy s protipožiarnymi vodorovnými pásmi - parapetmi. Ostatné nenosné konštrukcie - klasické murované priečky (prevažne v 3. PP - 1. NP a jadrá veží), ako aj ľahké konštrukcie sadrokartónových priečok (deliace konštrukcie kancelárskych priestorov vo vežiach).

Obvodový plášť - predsadený zavesený hliníkovým stĺpikovo-priečnikovým preskleným systémovým riešením. Murované obvodové konštrukcie - z pálených tehál so zateplením z minerálnej vlny a obloženým prírodným kameňom, resp. omietkou.

Doc. Ing. arch. Juraj Koban

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie