21/2014 Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, IV. a V. etapa

Foto: Ing. Milan Zakopčan

HLASUJ CV2014 MEDIArekonštrukcia a obnova, okres Trenčín, Ilava, Púchov

Autori architektonického riešenia: Ing. Jozef Nižňan, Ing. Peter Poláček, Ing. Ján Luterán
Projektant architektonickej časti: REMING CONSULT, a. s.
Hlavný inžinier projektu: Ing. Jozef Nižňan
Hlavný zhotoviteľ: Združenie ŽSR – Beluša STRABAG s. r. o. – líder Združenia
Členovia: Viamont DSP a. s., PORR (Slovensko) a. s., BOGL a KRÝSL k. s., ALPINE SLOVAKIA spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Petr Koval
Stavebník: Železnice Slovenskej republiky
Dozorná činnosť: Združenie SD – Beluša, s. r. o. Dopravoprojekt a. s. – líder Združenia
Členovia: Mott MacDonald spol. s r. o., Amberg Engineering Slovakia, s. r. o.
Celkové investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH: 250,67 mil. €
Lehota výstavby: 11/2009 – 05/2014

Náročná rekonštrukcia a obnova tejto veľkej investície s celospoločenským prínosom zlepšila aj v úseku Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša. kultúru a bezpečnosť cestujúcej verejnosti a zlepšil sa celkový architektonický vzhľad všetkých súvisiacich objektov. Stavbou bolo vytvorené komplexné inžinierske dielo, zložené z koľajovej dráhy, podchodov, nadjazdov, podjazdov, mostov, budov, zabezpečovacieho zariadenia a elektrifikácie trate. Hlavnou úlohou modernizácie trate pre traťovú rýchlosť 160 km/h s možnosťou až 200 lm/h ,je umožniť lepšiu prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov. Stavba spĺňa požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému.

Železničná trať Nové Mesto nad Váhom – Púchov je súčasťou V. európskeho koridoru. V novembri 2009 bola začatá modernizácia časti v úseku Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša. Stavba je spolufinancovaná z Kohézneho fondu v pomere 85 % z Európskej únie (!) a 15 % zo Štátneho rozpočtu.

Úsek Trenčianska Teplá - Beluša má dĺžku 20.409 km. Stavba sa realizovala v dvoch etapách takmer vždy za plnej železničnej prevádzky, pričom v každej etape sa modernizovali dve železničné stanice a dva medzistaničné úseky. IV. etapa – železničná stanica Trenčianska Teplá a železničná stanica Dubnica nad Váhom a dva medzistaničné úseky Trenčianska Teplá - Dubnica nad Váhom a Dubnica nad Váhom – Ilava. - V. etapa – železničná stanica Ilava a železničná stanica Ladce a dva prislúchajúce medzistaničné úseky Ilava – Ladce a Ladce - Beluša.

Celkový objem zemných prác je 566.252 m3, úprava pláne bez zhutnenia 114.944 m2, so zhutnením 392.813 m2, montáž koľajových polí UIC 26.816 m a koľajových polí R 65 27.287 m, rozchod koľaje 1.435 mm.

Z dôvodu bezpečnosti boli v rámci modernizácie odstránené všetky úrovňové križovania trati s komunikáciami a nahradené novými mostmi, podjazdmi, , podchodmi a nadjazdmi. Modernizácia spočívala v odstránení starého železničného zvršku, komplexná sanácia železničného spodku s použitím recyklovaného materiálu a vybudovanie nového odvodnenia tratí a železničných staníc.

Na úseku stavby sú vybudované štyri cestné nadjazdy, dva cestné podjazdy, štrnásť železničných mostov, štyri podchody pre cestujúcich v železničných staniciach, dva podchody pre verejnosť a mimoúrovňové nástupištia v železničných staniciach. Protihlukové steny majú celkovú dĺžku 6.817 m. Ďakej sa realizovala kompletná výmena elektrickej trakcie – striedavá sústava 25 kV 50 Hz v celom úseku modernizácie, rekonštrukcia osvetlenia v železničných staniciach a na železničných zastávkach. Súčasťou modernizovaného úseku je staničné zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie, traťové zabezpečovacie zariadenie – typu elektronické automatické hradlo.

Túto veľkú investíciu aj z hľadiska stavebných nákladov úspešne realizovalo „Združenie ŽSR – Beluša“ pod vedením spoločnosti STRABAG s r. o. s významnou účasťou koncernovej spoločnosti Viamont DSP a. s.

​ 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie