20/2014 Rezidencia Šafranová záhrada

Foto: Mgr. Ján Varchola

HLASUJ CV2014 MEDIAnovostavba, Košice, Vojvodská 3663

Autor architektonického riešenia: Ing. Jozef Páleš
Projektant architektonickej časti: Arding, s. r. o.
Projektanti stavebnej časti: Ing. Jozef Páleš, Ing. Tomáš Konôpka, Ing. Róbert Szekereš
Hlavný zhotoviteľ: Chemkostav, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ladislav Moravec
Stavebník: Šafran Slovakia, a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Miroslav Močari
Celkové investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH: 5,91 mil. €
Lehota výstavby: 06/2012 – 10/2013

Trieda energetickej hospodárnosti budovy:

Košická novostavba bytového domu so 7 NP a 1 PP a 70 bytmi jedno- až štvorizbovými je monolitickou železobetónovou konštruckiou, s vystupujúcimi štyrmi fasádnymi blokmi na jednej strane a piatimi blokmi na druhej strane s vysunutým obvodovým plášťom, deleným vertikálnymi pásmi schodiskových presklení a lodžiami bytov hĺbkovo nadväzujúcimi na uskočené prízemie a posledné najvyššie podlažie. 1. NP a najvyššie podlažie tak vytvárajú svojím ľahkým obvodovým plášťom horizontálne odčlenenie hmotových blokov fasády a zároveň toto riešenie umožňuje vytvoriť pre byty na 7. NP väčšie terasy a prízemie „otvoriť“ smerom k parku. Na 1. PP je 87 parkovacích miest a na teréne 17.

Prevládajúci obklad fasády a výplne zábradlí francúzskych balkónov majú povrchovú úpravu vo farbe dreva. Nad 7. NP je plochá strecha, ktorej atika prebieha v jednej úrovni po obvode celej stavby a je doplnená pergolami, zvýrazňujúcimi exteriérový priestor bytov na najvyššom podlaží. 1. NP, uskočené pod fasádu bytov, má celopresklenú fasádu a je tak otvorené do okolitej zelene.

Zámerom stvárnenia vonkajšieho vzhľadu je jednoduchosť so zvýraznením čistých línií kvalitných obkladových prvkov dvojitej fasády s priznanými škárami obkladových materiálov, prerušovanými francúzskymi oknami a balkónmi nerovnomerne umiestnenými do rastra jednotlivých fasádnych blokov.

Pod 1. NP sa nachádza suterén, ktorý vybieha mimo obrys hornej stavby po oboch stranách v pozdĺžnom smere a vytvára dostatočný priestor pre podzemné parkovacie státia a technické vybavenie bytového domu, pričom strecha garáží mimo pôdorys budovy je záhradným parkom, čím sa dôsledne využíva plocha pozemku v podzemí a zároveň sa ale zväčšuje priestor zelene celoplošne učenej pre pohyb osôb a sadovými úpravami je tak dotvorené okolie bytového domu.

Bytový dom svojou plošnou zastavanosťou nahrádza sklady a garáže v bývalom vojenskom areáli a riešením vonkajších plôch otvára priestor vedúci do parku v areáli EHMK a stála sa súčasťou územia v centre mesta s celomestským spoločenským významom.

Stavebno-konštrukčné riešenie - oceľobetónový skelet s monolitickými oceľobetónovými stropmi, ktorý vo vyšších podlažiach prechádza do priečneho stenového nosného systému s nosnými oceľobetónovými stenami a bezprievlakovými stropnými doskami. Bytový dom je zastrešený plochými strechami. Obvodový plášť – dva základné materiálové varianty, a to ťažký obvodový plášť z výplňových keramických tvaroviek a ľahký obvodový plášť báze preskleného hliníkového systému kombinovaného nepriehľadnými výplňami. Vnútorné deliace konštrukcie (priečky, steny) - medzi izbami v bytoch murované zo sadrových tvaroviek.

​ 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie