19/2014 KULTURPARK KOŠICE

 

Foto: Marián Miľo, Robo Kočan, Jaroslav Vaľko 

HLASUJ CV2014 MEDIAnovostavba, rekonštrukcia, Košice, Kukučínova 2

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Pavol Šilla, Ing. Gabriel Boženík, Ing. arch. Milan Vlček, Ing. arch. Silvia Šillová 
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Irakli Eristavi, ZEROZERO, s. r. o. 
Projektanti – statika stavby: Ing. Vladimír Durbák, Ing. Viliam Hrubovčák 
Hlavný zhotoviteľ: DOPRASTAV, a. s. 
Hlavný stavbyvedúci: Marián Schwarz 
Stavebník: Mesto Košice 
Dozorná činnosť: Ing. Miroslav Šariczki 
Celkové investičné náklady bez DPH: 20,312 mil. € 
Stavebné náklady bez DPH: neuvádzajú sa 
Lehota výstavby: 06/2012 – 07/2013

Kulturpark je novým typom kultúrnej inštitúcie, poskytujúcej priestor na tvorbu a prezentáciu súčasnej kultúry, vizuálneho umenia, literatúry, filmu, divadla hudby a tanca. Toto nové kultúrne centrum sa rozprestiera v historickom areáli z konca 19. storočia. Rekonštrukcia bývalých kasární a ich premena na Kulturpark je najväčšou investíciou projektu Košice - EHMK 2013.

Nová kreatívna, vzdelávacia a oddychová štvrť je zložená z troch hlavných budov, doplnených o osem nových pavilónov, vsadených do parku a námestia. Blízkosť centra, výborná dopravná a pešia dostupnosť predurčili premenu tohto pôvodne introvertného komplexu na moderné verejné centrum kultúrneho a spoločenského diania. Prvým a zásadným krokom bolo otvorenie areálu smerom k mestu odstránením pôvodného múru okolo celého areálu. Areál je členený na dve základné časti. Verejná urbánna plocha - nové námestie otvorené do okolitej urbanistickej štruktúry a uzatvárateľné vnútro areálu s parkom.

Centrálnym objektom areálu je objekt Alfa, obsahujúca sálové priestory pre kultúrne podujatia s príslušným technickým zázemím. Tieto sály sú doplnené o výstavné a administratívne priestory rovnako ako zázemie pre účinkujúcich. Bravo - Centrum podpory kultúry a kreativity je lokalizované na juhozápadnom okraji areálu. Tento objekt so štyrmi nadzemnými podlažiami ponúka plochy pre ateliéry, dielne a učebne. V objekte sa nachádza Knižnica pre deti a mládež a Dom autentickej kultúry, zameraný na etnografický výskum a školu ľudového tanca. Charlie -Steelpark je situovaný na severozápadnom okraji areálu. Výstavné plochy sú vzájomné prepojené prostredníctvom otvorov v stropných doskách, poskytujú celkovú výmeru 900 m². Podkrovie predstavuje samostatný výstavný celok s výmerou 410 m². Objekt slúži ako trvalá expozícia Steelpark.

Nové pavilóny Papa, November, Echo, Lima, Foxtrot, Uniform, Oscar, Delta situované v parku i na námestí majú rôzne funkcie. Slúžia pre workshopy, informačné centrum, kaviare i ubytovanie umelcov na rezidenčných pobytoch. Stratégiu lokalizácie nových pavilónov predurčuje mriežka, ktorá je odpoveďou na striktnú, geometrickú povahu vojenského komplexu rakúsko-uhorského vojska. Odpoveďou na systém, je opäť len systém. Stratégia rekonštrukcie existujúcich budov je jednoznačná - zachovať ich charakter, maximálne rešpektovať pôvodnú tektoniku a konštrukcie. Objekty dostali nové fasády, rešpektujú ale pôvodné členenie a plasticitu. Pod námestím je situované podzemné parkovisko - nutná infraštruktúra potrebná pre prevádzkovanie komplexu. Najväčším prvkom „drobnej“ architektúry na urbánnej ploche je urbánna pergola, zložená z 15-tich vertikál, ktoré sa uplatňujú ako nosiče informácií o dianí v areáli. Pre nové námestie bol vyvinutý flexibilný mobiliár, doplnený o drevené pódiá a fontánu. Projekt má silný environmentálny rozmer, využitie alternatívnych zdrojov energie prispieva k trvalej udržateľnosti nového kultúrnospoločenského komplexu.

​ 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie