14/2014 ELEKTRÁRŇA PIEŠŤANY

Foto: Copyright © 2014 Pato Safko. All Rights Reserved.

HLASUJ CV2014 MEDIArekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, Piešťany, Staničná 51

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Michal Ganobjak, Ing. arch. Vladimír Hain, Ing. arch. Zuzana Zacharová, Ing. arch. Martin Paško
Projektant architektonickej časti: Ing. Ján Mikuš, ADOM.M STUDIO s.r.o 
Projektant pamiatkovej obnovy: doc. Ing. Eva Kráľová, PhD.
Projektant – statika stavby: Ing. Jozef Mráz
Hlavný zhotoviteľ: ADOM.M STUDIO, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Štefan Ďurčan
Stavebník: Nadácia EON ZSE a. s.
Dozorná činnosť: Peter Urban, Jozef Urda
Celkové investičné náklady bez DPH: 2,5 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 2,1 mil. €
Lehota výstavby: 04/2012 – 05/2014

Rekonštrukcia piešťanskej národnej kultúrnej pamiatky ELEKTRÁRŇA PIEŠŤANY, postavenej v roku 1906, sa realizovala podľa víťazného projektu študentskej architektonickej súťaže, vypísanej v r. 2008 autorov (v tom čase ešte študentov) Michala Ganobjaka a Vladimíra Haina pod vedením doc. Ing. Evy Kráľovej, PhD. z Fakulty architektúry STU v Bratislave, ktorý získal okrem šance na realizáciu aj široké medzinárodné uznanie na výstavách a prezentáciách v zahraničí. Bol predstavený na niekoľkých medzinárodných fórach – konferenciách TICCIH pre obnovu priemyselnej architektúry -, kde v kruhoch odborníkov vyvolal pozitívnu odozvu a uznanlivé postoje. Bol ocenený aj na veľtrhu architektúry SAIE 2012 v Bologni (Taliansko), zameranej na obnovu, regeneráciu, skvalitňovanie prostredia a na vysoko inovatívne a udržateľné riešenia. V konkurencii 133 predložených projektov z 22 krajín získal druhé miesto.

Všetky koncepčné idey architektov sa podarilo aj realizovať. Komplexná realizácia revitalizácie plne rešpektovala náročné požiadavky orgánov ochrany pamiatok. Za situácie, keď konverzia a obnova industriálnych pamiatok u nás je veľmi zriedkavým javom, táto realizácia sa stala pionierskym počinom vysoko hodnoteným metodikmi ochrany pamiatok. Podstatou stavebného zásahu na tomto pamiatkovo chránenom objekte bývalej mestskej Elektrárne Piešťany boli: - adaptácia na novú funkciu: Kultúrno-vzdelávacie centrum o elektrickej energii, - konzervácia a pamiatková obnova dochovaných autentických konštrukcií a priestorov budovy. Zmena funkčného využitia nespôsobila zmeny v objemovej a urbanisticko-priestorovej skladbe areálu, ale naopak, v maximálnej miere zachováva doterajšiu objektovú sústavu vrátane ich priestorovo hodnotných a technicky vyhovujúcich konštrukcií všetkých zachovaných objektov.

Ďalšia stavebná etapa je z rokov 1925-26 - k pôvodnej budove generátorovej haly bol pristavaný trakt transformátorovne a rozvodne vo funkcionalistickom štýle. Autormi projektu prestavby bola známa architektonická dvojica Franz Wimmer a Andreas Szőnyi. Výrobu elektrickej energie elektráreň zabezpečovala do konca 2. svetovej vojny. Od roku 1945 bola čiastočne znefunkčnená, agregáty boli odvezené, no naďalej zabezpečovala distribúciu a transformáciu energie až do 90-tych rokov.

Pri súčasnej rekonštrukcii dispozičná skladba budovy priznáva prevádzkovú schému výroby, je jasná a čitateľná. Zachovanie týchto hodnôt bolo podmienkou stavebnej obnovy a bola bezvýhradne dodržané. Prístavba a nová minimalistická reverzibilná presklená nadstavba s bezbariérovým výstupom na strešnú terasu bola priebežne konzultovaná a konečné riešenie schválené Krajským pamiatkovým úradom v Trnave. Ďalšiu časť prístavby tvorí vložené podzemné podlažie, v ktorom je umiestnené technické vybavenie budovy, ako aj sklady a toalety pre návštevníkov. Je odsadené od pôvodných základov tak, že nemení základové pomery pôvodných konštrukcií.

Reverzibilná konštrukcia prístavby s presklenou fasádou, ktorá prestrešuje a chráni zachované technické zariadenia na ich pôvodnom mieste a súčasne slúži aj ako rozptylový priestor pre návštevníkov viacúčelovej haly. Historickej budovy sa dotýka minimálne. Exponáty sa tak stávajú súčasťou interiéru vstupnej haly.

​ 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie