13/2014 Národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad

Foto: Martin Fridner

HLASUJ CV2014 MEDIArekonštrukcia hradného paláca, Bratislava, Nám. A. Dubčeka 1

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Bouda, Ing. arch. Ivan Masár 
Projektant architektonickej časti: BOUDA A MASÁR architektonická kancelária, s. r. o. 
Projektant, špecialista – sanácia historických stavieb: Ing. Jozef Bako, PhD. 
Hlavný zhotoviteľ: VÁHOSTAV - SK, a. s. 
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ľubomír Ullmann 
Stavebník: Kancelária Národnej rady SR 
Dozorná činnosť: Ing. Ladislav Cimbala, JUDr. Ing. Marián Farba 
Celkové investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa 
Stavebné náklady bez DPH: 52,84 mil. €
Lehota výstavby: 04/2008 – 05/2013

Batislavský hrad predstavuje na Slovensku z hľadiska historického významu aj súčasného využitia národnú kultúrnu pamiatku číslo 1. Rekonštrukcia, ktorá sa robila vo dvoch etapách (50. - 60. roky minulého storočia a súčasná), je o to významnejšia, že ide o fyzickú záchranu hradu, ktorý bol po veľkom požiari 150 rokov ruinou a reálne mu hrozil zánik.

Špecifikom druhej etapy rekonštrukcie je rekonštrukcia paláca do podoby posledného obdobia jeho historického vývoja, pričom bolo potrebné s použitím výsledkov rozsiahlych výskumov a dobových technológií zrekonštruovať už nezachované časti stavby. Toto všetko bolo zladené s použitím najvyspelejších súčasných stavebných technológií a technických zariadení do harmonického celku.

Hlavnými funkciami súčasného hradného areálu sú funkcia štátnej reprezentácie a funkcia kultúrno-osvetová, reprezentovaná najmä expozíciami Slovenského národného múzea. V spojitosti s týmito hlavnými funkciami sú v areáli niektoré zložky Národnej rady SR a pracovne a depozitáre Historického múzea SNM.

Cieľ architektonicko-výtvarného stvárnenia priestorov - v maximálnej možnej miere využiť poznatky z architektonicko-historického a reštaurátorského prieskumu, ktorý sa konal počas realizácie stavby, na prezentáciu historického stavu jednotlivých priestorov tam, kde to bolo možné a kde bolo účelné aj z hľadiska funkčného využitia. Vzhľadom na rôznorodý charakter, historický kontext a navrhovaný spôsob využitia jednotlivých priestorov sa pristúpilo k architektonickému stvárneniu jednotlivých častí paláca diferencovane. Výsledkom bola rekonštrukcia časti historických interiérov z tereziánskeho obdobia 17. a 18. storočia, prípadne čiastkové náznakové rekonštrukcie a prezentácie historických konštrukcií zo starších období v kontexte súdobej architektúry.

V budove hradného paláca a príslušných stavbách sa robili na základe stavebno-technického prieskumu tieto stavebné práce a technické riešenia: Podlahy, Priečky, Povrchové úpravy stien, Povrchové úpravy stropov, Výplne otvorov (okná, dvere), Strešné konštrukcie vrátane obnovy okenných vikierov, Umelecko-remeselné a reštaurátorské práce, úprava fasád. A to všetko vo veľmi dobrej kvalite stavebných, remeselných, umelecko-remeselných a reštaurátorských prác.

Stavebno-konštrukčné riešenie - Technický stav jednotlivých stavebných nosných konštrukcií paláca Bratislavského hradu, ako aj zásahy do jednotlivých nosných konštrukcií z nového navrhovaného architektonického riešenia paláca Bratislavského hradu, si vyžiadal statické práce a zásahy v predchádzajúcich obdobiach najmä v čase výstavby, resp. obnovy objektu na západnej terase Bratislavského hradu. Išlo najmä o statické zabezpečenie západného krídla paláca, ako aj obidvoch priliehajúcich nároží.

Nové prechody v hrubých kamenných murivách pri prepojení s objektom na západnej terase a s podzemnou chodbou pod ňou sa robili tunelárskymi technológiami.

Zvislé šachty v kamenných murivách sú z monolitického železobetónu. Nové nosné murivá sú z tehál Porotherm, resp. z plných pálených tehál. Nad novými otvormi sú nové nosníky z oceľových profilov, prípadne klenbové pásy, murované z plných pálených tehál. Nové nosné konštrukcie - železobetónové dosky, železobetónové trámové dosky, prípadne kombinované konštrukcie z oceľových nosníkov s VŽ plechmi a betónovou škrupinou. Nové schodisko zo 4. NP do 5. NP - monolitické železobetónové, nové schodisko z 5. NP do podstrešného priestoru je oceľové.

​ 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie