12/2014 Logistické, administratívne a školiace centrum HERZ Slovensko

Foto: Andreas Hafenscher

HLASUJ CV2014 MEDIAnovostavba, Bernolákovo, Priemyselná ul. 3131

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Aleš Hradecký, PhD., Ing. arch. Daniel Bartoš 
Projektanti architektonickej časti: Ing. arch. Aleš Hradecký, PhD., Ing. arch. Daniel Bartoš, Ing. Dušan Bukovan, PROMA, s. r. o. 
Hlavný inžinier projektu: Ing. Dušan Bukovan 
Projektant technologického vybavenia - Vykurovanie, Chladenie, Vzduchotechnika : Ing. Jaroslav Polák - B.J.A. Nature Energy s. r. o. 
Hlavný zhotoviteľ: CONCO s. r. o. 
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Svatopluk Dolák 
Stavebník: HERZ, spol. s r. o. 
Dozorná činnosť: Gleeds ČR s. r. o., o. z. Gleeds Slovensko 
Celkové investičné náklady bez DPH: 2,75 mil. € 
Stavebné náklady bez DPH: 2,5 mil. € 
Lehota výstavby: 08/2012 – 06/2013

Trieda energetickej hospodárnosti budovy: A/A1

Areál spoločnosti HERZ Slovensko je súčasťou vznikajúcej zóny distribučných centier v obci Bernolákovo. Stavba je riešená za účelom vybudovania distribučného centra a sídla spoločnosti na Slovensku. Návrh architektonického a konštrukčného riešenia skladovej haly a administratívnej budovy vychádza z konceptu udržateľnej výstavby, úzko súvisiaceho s filozofiou firmy Herz, zameriavajúcej sa na výrobu produktov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a znižovanie energetickej náročnosti budov. Stavba pozostáva z dvoch častí: skladovej haly a administratívnej budovy funkčne i hmotovo spojených do jedného objektu. Skladová hala je energetiky úsporný objekt s vyžívaním odsávaného vzduchu z administratívnej budovy a doplnkového vykurovacieho systému. Administratívna budova je nízkoenergetický objekt zaradený do energetickej triedy „A“.. Hlavným konštrukčným prvkom objektov sú drevené nosné konštrukcie. Skladovú halu charakterizujú drevené votknuté rámy s priehradovou priečlľou so styčníkovými doskami a stĺpmi z lepeného lamelového dreva. Administratívna budova je drevostavba z rámov z lepeného lamelového dreva opretých o centrálne železobetónové jadro. Plášť objektu je difúzne otvorenou konštrukciou sendvičovej skladby s tepelnou izoláciou z fúkanej celulózy drevovláknitých dosák. Nosnú konštrukciu plášťa tvoria drevené priehradové nosníky s oceľovými diagonálami.

Ekologický koncept - využívanie obnoviteľných zdrojov energie (tepelné čerpadlá voda - voda, solárne kolektory, chladenie - natural cooling, rekuperácia teploty odpadného vzduchu, koncentrácia dažďových vôd na pozemku.

Konštrukcia obalového plášťa - Základnou myšlienkou energetickej optimalizácie bolo vypracovanie variant rôznych parametrov obalového plášťa administratívnej budovy pre splnenie požiadavky nízkoenergetickej stavby. Z celkového spracovania 8 variantov, vzhľadom na konštrukčné riešenie a teplotechnické parametre obalového plášťa a vyhodnotenie všetkých relevantných kritérií bola stanovená optimálna skladba obalového plášťa, a to skladba obvodového stenového plášťa a skladba strešného plášťa.

​ 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie