11/2014 Informačné a tréningové centrum JE Mochovce

Foto: Ester Šabíková

HLASUJ CV2014 MEDIAnovostavba, JE Mochovce

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Viktor Šabík
Projektant architektonickej časti: BARAK architekti, s. r. o.
Projektant stavebnej časti: BARAK architekti, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Michal Džúr
Stavebník: Slovenské elektrárne, a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Július Kliman
Celkové investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH: 4,4 mil. €
Lehota výstavby: 10/2011 – 08/2013

Trieda energetickej hospodárnosti budovy:

Novostavba ITC Mochovce je základom Informačného a tréningového centra, slúžiaceho širokej verejnosti na zoznámenie s históriou výroby elektrickej energie a jej technológiou výroby v atómových elektrárňach v interaktívnom multimediálnom múzeu. Táto stavba slúži aj ako výukové, tréningové a kongresové centrum pre zamestnancov a dodávateľov samotnej elektrárne.

Stavba sa nachádza mimo samotného areálu EMO (Elektrárne Mochovce), v blízkosti hlavnej vrátnice. Plní aj reprezentatívnu funkciu a je miestom prvého kontaktu návštevníkov elektrárne. Koncept je založený na hmotovom riešení, vychádzajúcom z kombinácie základného kvádrového objemu so štyrmi výraznými rizalitmi. Kompozičné osi, vychádzajúce z architektonického konceptu, sa odrážajú vo vnútornom priestorovom členení stavby, v polohe a tvare rizalitov a v krajinárskom prepojení interiéru s okolitou krajinou. Interiérové komponovanie priestorov je inšpirované okolitými štruktúrami. Hlavný vstup do budovy je v južnom rizalite, hmotovo tvoriacom jeden celok so strešným svetlíkom, presvetľujúcim hlavné auditórium.

Hmotové riešenie vychádza z kombinácie základného kvádrového objemu so štyrmi výraznými rizalitmi. Kompozičné osi, vychádzajúce z architektonického konceptu, sa odrážajú vo vnútornom priestorovom členení budovy, v polohe a tvare rizalitov a aj v krajinárskom riešení exteriérových plôch a zelene. Hlavný vstup do budovy sa nachádza v južnom rizalite, ktorý hmotovo tvorí jeden celok so strešným svetlíkom, presvetľujúcim hlavné auditórium.

Prevádzka Informačného a tréningového centra má tri hlavné funkcie. V západnej časti budovy je Informačné centrum s hlavným expozičným priestorom cez 2 podlažia a galériou. Stredná časť pre hlavné auditórium s priľahlými učebňami, ktoré sa môžu variabilne spájať a oddeľovať mobilnými stenami. Východná časť slúži pre tréning pracovníkov, sú tu najmä učebne, rokovacie miestnosti a kancelárie.

Stavebno-konštrukčné riešenie – železobetónový monolitický skelet (steny a stĺpy).

Fasáda – prevetrávaná zasklená a obklad predzvetraný titanzinkový plech.

​ 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie