10/2014 Administratívno-obchodné sídlo fy TRUMPF, s. r. o.

Foto: Peter Uhrín

HLASUJ CV2014 MEDIAnovostavba, Košice, Galgovecká 7

Autor architektonického riešenia: Frank Barkow, B. Arch, M. Arch (DE) 
Projektant architektonickej časti: Frank Barkow, B. Arch., M. Arch., Barkow Leibinger (DE) 
Projektant stavebnej časti: REPREX, s. r. o., Ing. Marcel Bauček 
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o. 
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Vladimír Anderko 
Stavebník: TRUMPF Slovakia, s. r. o. 
Dozorná činnosť: REPREX, s. r. o. 
Celkové investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa 
Stavebné náklady bez DPH: 2,0 mil. € 
Lehota výstavby: 09/2012 – 11/2013

Trieda energetickej hospodárnosti budovy: B

Stavba je projektovaná podľa vysokých štandardov globálnej spoločnosti TRUMPF Group, reprezentujúcej svetovú špičku vo vývoji a výrobe laserových obrábacích strojov. Pri výbere konštrukčného a materiálového riešenia stavby nebolo možné robiť žiadne kompromisy, čo sa týka ich kvality. Navyše, navrhnuté a zabudované materiály a stavebné konštrukcie ako, napr., obvodové plášte, výplne otvorov, podhľady, technické vybavenie stavby a pod. sú vyrobené na strojoch spoločnosti TRUMPF Group. Tento koncept ešte viac umocňuje funkciu stavby, ktorá slúži na predvádzanie prevádzkových kvalít a možností strojov TRUMPF pre opracovanie rôznych materiálov, záujemcom o nákup technológie a na školenia obsluhy, personálu firiem, ktoré si zakúpia tieto značkové zariadenia.

Architektonicky je stavba jedinou hmotou s pozdĺžnou osou, orientovanou severojužným smerom, v miernom odklone (cca 20°) od Alejovej ulice. Skladá sa z dvoch prevádzkových a konštrukčných celkov – administratívnej časti a predvádzacej haly.

Budova má jednoduchý tvar kvádra. Jedna časť, hmotovo väčšia, administratívna prevádzka pracovných priestorov pre vlastných zamestnancov, rozložená do dvoch NP s východno-západnou orientáciou. Druhá, menšia časť, jednopodlažná predvádzacia hala (konštrukčný aj prevádzkový jednotrakt).

Stavba má v princípe dve „hlavné“ pozdĺžne fasády - západná je hlavnou „nástupnou fasádou“, východná spolu s reklamným stožiarom (s firemným logom) je plochou, ktorá komunikuje s prostredím Alejovej ulice (hlavný vonkajší mestský dopravný okruh).

Opláštenie - v podstate koláž troch druhov povrchov. Obkladovými plechovými lamelami z titánzinkového plechu, spájanými na uhlovú stojatú drážku, uloženými vertikálne, ktoré zvýrazňujú technický charakter budovy, presklenými plochami stavebných otvorov a ľahkým transparentným, ale nepriehľadným plášťom s polykarbonátových panelov. Farebné riešenie – odtiene spoločnosti – sivá, čierna a strieborná. Stavebno-konštrukčné riešenie Nosné zvislé konštrukcie administratívy - monolitické železobetónové obvodové steny, steny ohraničujúce schodiskový priestor a steny výťahovej šachty. Vodorovné nosné konštrukcie - monolitický železobetón, schodiskové ramená železobetónové, prefabrikované. Vnútorné pozdĺžne nosné jadro je murované z presných pórobetónových tvárnic.

Nosná konštrukcia predvádzacej haly - železobetónový prefabrikovaný skelet. Pozdĺžne obvodové steny sú do výšky +2,700 m zo železobetónových prefabrikovaných panelov a štítová stena je po celej výške vyskladaná zo železobetónových prefabrikovaných panelov. Nad priestorom pre kompresor je železobetónový monolitický strop. Steny miestnosti pre kompresor sú vymurované z betónových murovacích tvárnic.

Zo všetkých hľadísk vydarená stavba je príkladom dobrej spolupráce architekta, projektantov, hlavného zhotoviteľa a stavebníka.

​ 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie