Vytlačiť

sr-logo-velke-300x300VYHLÁSENIE 21. ROČNÍKA CELOŠTÁTNEJ VEREJNEJ NEANONYMNEJ SÚŤAŽE STAVBA ROKA 2015

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o.

v y h l a s u j ú

21. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2015.

Poslaním súťaže je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Súťaž sa vyhlasuje pre všetky stavby v kategóriách budovy a inžinierske stavby – novostavby, rekonštrukcie, obnovy - realizované na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb či krajinu registrácie právnických osôb ich realizácie, autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, ako aj stavebníkov.

HODNOTENIE STAVIEB – prihlásené stavby posudzuje a hodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou vo dvoch kolách - podľa predpísanej technickej dokumentácie, ako aj ich obhliadkou. Porota hodnotí architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebno-technického riešenie, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, stavebnú realizáciu, ekológiu, energetickú náročnosť a celospoločenský prínos.

C E N Y – podľa štatútu súťaže odborná porota v tomto ročníku udelí:

tri nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia)
a z nich hlavnú cenu titul STAVBA ROKA 2015.

Ďalej porota udelí dve ceny za celospoločenský prínos k rozvoju mesta, regiónu, Slovenska:

ako aj šesť cien vyhlasovateľov súťaže:

za najlepšie projektové riešenie stavebného diela,

za vysokú kvalitu stavebnej realizácie,

za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela,

za optimálne použitie progresívnych stavebných výrobkov alebo systémov v stavbe,

BYTOVÝ DOM ROKA 2015 (vrátane rodinného domu),

za komplexné riešenie architektonického diela,

V 21. ročníku súťaže sa opäť uskutoční aj 7. ročník web ankety o CENU VEREJNOSTI 2015. Cena bude udelená na základe hlasovania širokej verejnosti na známom vysoko ratingovom portáli www.zoznam.sk.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v prvých mesiacoch r. 2016 v Bratislave v spolupráci s RTVS. Súčasťou tohto podujatia je aj vernisáž putovnej výstavy všetkých odbornou porotou posudzovaných stavieb – STAVBA ROKA 2015.

Základnou podmienkou účasti v súťaži je dokončená stavba, na ktorú sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2014 do 30. novembra 2015.

Prihlášku do súťaže môže podať každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá stavebné dielo realizovala, alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľala na jeho realizácii, t. j. autor architektonického riešenia, projektanti, hlavný zhotoviteľ (stavebná firma), stavebník (investor) či developer, stavebný dozor, ak stavebné dielo zdokumentuje a zaplatí prezentačný poplatok.

Uzávierka záväzných prihlášok do súťaže: 30. november 2015.

Odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie podľa týchto súťažných podmienok: 
20. december 2015.

Súťažné podmienky STAVBA ROKA 2015 a prihlášky do súťaže možno získať na adrese organizátora súťaže:

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ SLOVENSKEJ ARCHITEKTÚRY
A STAVEBNÍCTVA - ABF SLOVAKIA
Drieňová 34, 821 02 Bratislava 2
Slovenská republika
T: ++421 903 246 628, ++421 917 490 401, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.stavbaroka.eu, www.abfslovakia.sk