Ocenené stavby SR 2018

1Stavba roka 2018 – hlavná cena

Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne
rekonštrukcia, Trenčín

Autori architektonického riešenia: doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, doc. Ing. arch. Ivan Wahla, Ing. arch. Petr Mutina
Projektant architektonickej časti: Ateliér RAW s. r. o., Brno
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: PIO KERAMOPROJEKT, a. s., Trenčín; Ing. Andrej Blaho, Ing. Lenka Zajacová
Hlavný zhotoviteľ: CESTY NITRA, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Michal Zbýňovec
Stavebník, developer: Mesto Trenčín
Dozorná činnosť: Ing. Marián Kortiš
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 2,9 mil. EUR
Doba výstavby: 04/2017 – 05/2018

Cieľom návrhu bolo vytvorenie centrálnej mestskej plochy, ktorá spĺňa všetky dôležité funkcie – zhromažďovaciu, obchodnú aj kultúrnu.
Hlavná plocha je tvorená štiepanou andezitovou dlažbou. Lemovanie stromoradím vytvára poriadok a rytmus, ktorý bol rozhodujúci pre všetky ďalšie kompozičné zámery ako rozmiestnenie kvalitného mobiliáru. Po obvode námestia je pochôdzkový pás zo žulovej mozaiky. V strede námestia dominuje centrálna plocha s líniovými schodmi. Dlažba je zo štiepaných žulových kociek. Táto plocha zahŕňa okrem existujúcich dominánt : lipy slobody a morového stĺpu aj novú dominantu Zlatú fontánu Marca Aurelia.
Osvetlenie je zabezpečované prostredníctvom integrovaného zariadenia, ktoré obsahuje wifi pripojenie, ozvučenie a kamerový systém námestia. Ďalším z atraktívnych prvkov námestia je bronzový plastický model mesta.
Novovybudované stavebné prvky veľmi citlivo doplnili historický ráz celého námestia. Celá rekonštrukcia bola veľmi náročná najmä z dôvodu koordinácie činností podzhotoviteľov, keďže pred samotnou rekonštrukciou plôch došlo k výmene všetkých inžinierskych sietí.

Foto: Ing. arch. Bořivoj Čapák


2Cena Ministerstva dopravy a výstavby SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva

Modernizácia električkových tratí v meste Košice
obnova, Košice

Autori architektonického riešenia: PRODEX, s. r. o., Ing. Peter Poláček
Projektant architektonickej časti: PRODEX, s. r. o., Ing. Peter Poláček
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: PRODEX, s. r. o., Ing. Peter Poláček
Hlavný zhotoviteľ: EUROVIA SK, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Kamil Kováč
Stavebník, developer: Mesto Košice
Dozorná činnosť: Ing. Dezider Orenič
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 94,4 mil. EUR
Doba výstavby: 11/2016 – 08/2018

Cena udelená odbornou porotou za:
– významný celospoločenský prínos modernizáciou verejnej dopravy v Košiciach,
– optimálne využitie stavebných materiálov a technológií a vysokú kvalitu realizácie stavebného diela
– použitie výrobkov a technológií, ktoré výrazne prispievajú k zlepšeniu životného prostredia (trvale pružná zálievka, antivibračné gumové bokovanie a pružné antivibračné rohože, absorbéry hluku s funkciou retencie vody s krytom z umelej trávy alebo s prírodným vegetačným povrchom a pod.),
– invenčné riešenie kruhovej križovatky Moldavská, ktoré výrazne prispieva k plynulosti dopravy,
– vytvorenie komfortných podmienok pre cestujúcich (informačné tabule na zastávkach, prednosť električky na križovatkách).

Foto: Miroslav Orban, Štefan Čaplovič


3Cena Únie miest Slovenska za celospoločenský prínos v oblasti rozvoja miest a obcí Slovenska

Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne
rekonštrukcia, Trenčín

Autori architektonického riešenia: doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, doc. Ing. arch. Ivan Wahla, Ing. arch. Petr Mutina
Projektant architektonickej časti: Ateliér RAW s. r. o., Brno
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: PIO KERAMOPROJEKT, a. s., Trenčín; Ing. Andrej Blaho, Ing. Lenka Zajacová
Hlavný zhotoviteľ: CESTY NITRA, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Michal Zbýňovec
Stavebník, developer: Mesto Trenčín
Dozorná činnosť: Ing. Marián Kortiš
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 2,9 mil. EUR
Doba výstavby: 04/2017 – 05/2018

Cena udelená odbornou porotou:
– za veľmi citlivý, vysoko kultivovaný architektonicko-urbanistický počin prevedený v exponovanom a dominantnom historickom prostredí pamiatkovej rezervácie mesta Trenčín, ktorým bolo jeho obyvateľom vytvorené veľmi atraktívne multifunkčné mestské prostredie,
– za veľmi kreatívny autorský prístup pri organickom skĺbení pôvodných historických elementov Mierového námestia s novými implantovanými artefaktami, ktoré veľmi kultivovaným spôsobom obohatili priestor námestia. Medzi nimi dominuje vodný element „Zlatá fontána Marca Aurélia“, ktorá svojim originálnym dizajnom, technickým riešením i svojou funkciou priniesla veľmi príjemne osvieženie priestoru námestia,
– za veľmi citlivý výber použitých materiálov pri všetkých artefaktoch námestia a povrchových úpravách plôch námestia. Je chvályhodné, že boli použité aj obnovené autentické historické dlažby v kombinácii s novými dlažobnými prvkami z prírodného kameňa v podobnej farebnosti,
– za použitie vhodného mobiliáru námestia, doplnkov a prvkov osvetlenia s integrovaným technickým vybavením,
– za ochranu a citlivé zapojenie charakteristickej existujúcej vysokej zelene do kompozície priestoru námestia,
– za komplexné riešenie obnovy technickej infraštruktúry formou rekonštrukcie všetkých podzemných rozvodov inžinierskych sietí, ktorá bola sťažená archeologickými nálezmi počas realizácie ( nápadité je riešenie podzemnej trafostanice v ťažiskovom priestore námestia),
– za ochranu priestoru námestia pred rušivými a nevhodnými zásahmi do jeho historického rázu aj v štádiu užívania existujúcich okolitých objektov.

Foto: Ing. arch. Bořivoj Čapák


4Cena za výnimočné a progresívne projektové riešenie

Most Ružín
rekonštrukcia

Autori architektonického riešenia: Ing. Pavol Kubík
Projektant architektonickej časti: DOPRAVOPROJEKT, a. s.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Pavol Kubík
Hlavný zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Stella Jacková
Stavebník, developer: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Dozorná činnosť: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 1,3 mil. EUR
Doba výstavby: 07/2017 – 12/2017

Cena udelená odbornou porotou:
– za výnimočné a progresívne projektové riešenie stavebného diela a vysoko náročné technické riešenie rekonštrukcie a modernizácie objektu mosta,
– za ekonomickú efektívnosť riešenia, zvýšenie zaťažiteľnosti a zvýšenie bezpečnosti premávky pri požadovanej životnosti mosta,
– za vysokú kvalitu diela s kvalitným technickým spracovaním a použitie progresívnych technológií voľne vedenej predpínacej výstuže,
– za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov v realizácii stavebného diela.

Foto: Ing. Viktor Kanda


5Cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby

Technov – Nový závod
novostavba, Rumanová

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Andrej Zábrodský, Ing. Ladislav Chatrnúch
Projektant architektonickej časti: Ing. Ladislav Chatrnúch – VISIA
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Ladislav Chatrnúch – VISIA
Hlavný zhotoviteľ: Keraming a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Peter Hyža
Stavebník, developer: TECHNOV, s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Miroslav Špaňo
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 5,3 mil. EUR
Doba výstavby: 10/2016 – 10/2018

Cena udelená odbornou porotou:
– za vhodné použitie stavebných materiálov, spĺňajúcich funkčnosť a účelnosť, zároveň dotvárajúce pracovné a sociálne prostredie aj vo výrobnej časti objektov,
– za kvalitné prevedenie stavebných prác, detailov ako v administratívnej, tak v priemyselnej časti,
– za využitie najmodernejších technologických materiálov vo vetraní priamo z dielne investora, zavedenie týchto systémov priamo výrobcom,
– za účelné využitie osadenia do terénu s využitím pôsobenia zemného chladu, či tepla ako zmiernenia teplotných výkyvov,
– za kvalitné odvodnenie terénu a odvedenie prebytočnej povrchovej vody drenážnym a kanalizačným systémom mimo objekty,
– za skĺbenie umeleckého dotvorenia celkového priestoru s účelom využitia priemyselného objektu /Umelecké dielo : Muž a žena vytvorené z komponentov vzduchotechniky/,
– za vytvorenie kvalitného pracovného prostredia, hlavne pre vytvorenie miestnej zamestnanosti.

Foto: Bohumil Šálek


6Cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby

BLUMENTAL REZIDENCIA & BLUMENTAL OFFICES
novostavba, Bratislava

Autori architektonického riešenia: A1 architecture – autor urbanistického konceptu územia, autor diela Blumental Office a spoluautor Blumental Rezidencia – Ing. arch. Branislav Kaliský, Mgr. arch. Miroslav Vrábel, Ing. arch. Ľubomír Kružel, Ing. arch. Martin Maršala, Ing. Juraj Paril
AD collegium – spoluautor diela Blumental Rezidencia – Ing. arch. Peter Suchánsky, Ing. arch. Katarína Lupták, Ing. Barbara Bašová
Projektant architektonickej časti: A1 architecture – Ing. arch. Branislav Kaliský, Mgr. arch. Miroslav Vrábel, Ing. arch. Ľubomír Kružel, Ing. arch. Martin Maršala, Ing. Juraj Paril, Ing. Róbert Donoval, Ing. arch. Pavol Zibrin
AD collegium – Ing. arch. Peter Suchánsky, Ing. arch. Katarína Lupták, Ing. Barbara Bašová, Ing. Peter Trnovský, Ing. arch. Peter Brezina, Ing. Michal Benka
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: AD collegium – Ing. arch. Peter Suchánsky (HIP), STATEM s. r. o., KLIMAKOM, SK s. r. o., PROREAL-Ka, s. r. o., PINEL, s. r. o., PO-PROJEX, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: Lis Anker s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ondrej Lagin
Stavebník, developer: CORWIN a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Dana Barátová
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 61,7 mil. EUR
Doba výstavby: 03/2015 – 07/2018

Cena udelená odbornou porotou:
– za vysokú kvalitu architektonického diela s vyzretým, nadčasovým dizajnom, kvalitným technickým spracovaním s profesionálne zvládnutými architektonickými detailmi a progresívnymi technológiami techniky prostredia budovy,
– za progresívnu konštrukčnú tvorbu a profesionálnu realizáciu fasádnych konštrukcií vysokej fyzikálnej kvantifikácie a estetickej úrovne, s integrovanými účinnými mobilnými exteriérovými tieniacimi systémami,
– za aplikáciu ekologických bezúdržbových zelených striech, ktoré vytvárajú nový životný priestor pre obyvateľov, podieľajú sa na zabezpečení udržateľnej klímy v interiéri a pomáhajú skvalitňovať mikroklímu a kvalitu vzduchu v najbližšom okolí budovy,
– za jedinečný systém stropného chladenia a vykurovania s využitím obnoviteľného zdroja prírodného prostredia prostredníctvom plynových tepelných čerpadiel, ktorý v spojení s inteligentným riadiacim systémom v tomto rozsahu predstavuje slovenský unikát,
– za environmentálne šetrný a udržateľný charakter stavebného diela charakteru zelenej budovy zrealizovaného so zodpovedným prístupom k životnému prostrediu (udržateľná výstavba, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, energetická efektívnosť, výber ekologických materiálov a kvalita vnútorného prostredia), podčiarknutý získaním medzinárodne uznávaného certifikátu LEED Gold.

Foto: MgA. Tomáš Manina, PhD.


7Cena za uplatnenie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby

IKEA Components – EXPANZIA 2016+
novostavba, Malacky

Autori architektonického riešenia: Ing. Tomáš Bahno
Projektant architektonickej časti: STAT-KON s. r. o. – Ing. Juraj Letko
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: STAT-KON s. r. o. – Ing.Michal Bariš, Ing. Marek Mallo
Hlavný zhotoviteľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Gabriel Šurányi
Stavebník, developer: IKEA Components, s. r. o.
Dozorná činnosť: IKEA Components, s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 16,0 mil. EUR
Doba výstavby: 04/2016 – 05/2017

Cena udelená odbornou porotou za:
– výnimočné riešenie protipožiarnej deliacej steny, ktorá zároveň zabezpečuje ochranu proti zrúteniu regálového systému objektu skladu. Použitie prefabrikovaných prvkov (železobetónových prefabrikovaných stĺpov dvoch rôznych priemerov, ktoré sú vzájomne spojené vo výške 8,3 m a výplňových železobetónových stenových panelov) umožnilo skrátenie času realizácie steny,
– aplikáciu podzemnej tesniacej steny, vytvorenej technológiou usmernenej tryskovej injektáže a použitie betónových vibristĺpov pod podlahovou doskou haly na zlepšenie veľmi náročných geologických pomerov stavby,
– použitie netradičného postupu výstavby haly skladu vybudovaním protipožiarnej deliacej steny, montáže plnoautomatizovaného regálového systému skladovania a na záver opláštenia budovy skladu,
– vytvorenie retenčných jazierok na zadržiavanie zrážkovej vody, ktorá sa využíva ako úžitková voda na prevádzku budovy a zároveň ako prostredie pre život obojživelníkov,
– využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, využívanie odpadového tepla, využitie centrálneho ovládania kúrenia, ventilácie, klimatizácie a LED osvetlenia v priestoroch administratívnej budovy i vo výrobných prevádzkach.

Foto: Branislav Holík


8Cena za nápaditý architektonický koncept

Twin City Tower
novostavba, Bratislava

Autori architektonického riešenia: Architekt John Robertson, Ing. arch. Matej Siebert, Ing. arch. Roman Talaš, Ing. arch. Milan Škorupa, Ing. Marián Vido, Ing. Zdenko Dekan, Ing. arch. Mária Cibuľová, Ing. arch. Jana Kosková, Ing. arch. Kamila Marušáková, Ing. arch. Ladislav Nagy, Ing. arch. Martin Tribus, Ing. arch. Filip Kellenberger, Ing. arch. Peter Hrebík
Projektant architektonickej časti: SIEBERT + TALAŠ, spol. s r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Polivka, Hörmann & Partners s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r.o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Andrej Markuš
Stavebník, developer: HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r. o.
Dozorná činnosť: Uniinvest s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 74 mil. EUR
Doba výstavby: 08/2016 – 08/2018

Cena udelená odbornou porotou za:
– úspešný začiatok revitalizácie brownfieldu a komplexné urbanisticko- architektonické riešenie zohľadňujúce históriu územia,
– vysokú kvalitu architektonicko-prevádzkového riešenia vytvárajúceho presvedčivý pohľad na rodiacu sa modernú polyfunkčnú štvrť Nové Nivy,
– citlivé uplatnenie použitých materiálov podporujúcich jednotný vizuálny charakter mestského prostredia, nevynímajúc strešnú krajinu, s využitím nových technologických možností zvyšujúcich jeho atraktivitu,
– kvalitnú realizáciu na úrovni Outstanding medzinárodnej certifikácie BREEAM Communities zohľadňujúcu trvalú udržatelnosť prostredia, sledujúcu enviromentálny dosah na bezprostredné okolie ako aj spoločenské a ekonomické aspekty,
– prípravu a realizáciu pracovného prostredia, podmienok a aktivít umožňujúcich ašpirovať na certifikát WELL – Gold, (ktorý podporuje zdravie a kvalitný život).

Foto: Archív HB Reavis


9Cena za bytový/rodinný dom roka

Vila v Záhorských sadoch
novostavba, Bratislava

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Pavol Pokorný
Projektant architektonickej časti: POKORNY ARCHITEKTI s. r. o., spolupráca CREATERRA s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Juraj Očenášek
Hlavný zhotoviteľ: Kontrakting stavebné montáže, spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Marek Bros
Stavebník, developer: RNDr. Stanislav Maar s manželkou
Dozorná činnosť: Ing. Jaroslav Lackovič
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 1,1 mil. EUR
Doba výstavby: 09/2016 – 09/2017

Cena udelená odbornou porotou:
– za citlivé osadenie stavby do krajiny, rešpektujúc situáciu širších vzťahov z hľadiska urbanistickej kompozície, vysokú kvalitu architektonického riešenia s perfektným zvládnutím detailov v návrhu aj v realizácii,
– za nadštandardné konštrukčné riešenie montovanej drevostavby s kvalitnými izolačnými obalovými konštrukciami, oknami v pasívnom štandarde a ekologickými bezúdržbovými zelenými strechami, ktoré znižujú odtok dažďovej vody a v lete sa podieľajú na ochladzovaní okolia,
– za progresívne a environmentálne šetrné riešenie vykurovania a chladenia prostredníctvom alternatívneho zdroja energie (tepelné čerpadlo zem-voda, rekuperačná jednotka) a využitie kompaktného inteligentného riadiaceho systému,
– za zaujímavé riešenie vnútorných povrchov s akustickými obkladmi a podhľadu z dubového dreva s jemnými drážkami, ktoré výrazne zlepšujú akustiku vo vnútornom prostredí, zlepšujú vzhľad vnútorného priestoru a vytvárajú nenapodobiteľnú atmosféru,
– za využitie prírodných domácich obnoviteľných surovín (drevo, fúkaná celulóza), alternatívnych zdrojov energie a aktívneho tienenia, čo vytvára vynikajúci pomer kvalita/cena a zaraďuje stavbu do energetickej triedy A0, s charakteristikou ako ultra nízkoenergetická s minimálnou emisnou stopou.

Foto: Mgr. Pavel Meluš, Marcel Rebro, Juraj Pekár


10Cena verejnosti

Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne
rekonštrukcia, Trenčín

Autori architektonického riešenia: doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, doc. Ing. arch. Ivan Wahla, Ing. arch. Petr Mutina
Projektant architektonickej časti: Ateliér RAW s. r. o., Brno
Projektant rozhodujúcej odbornej časti: PIO KERAMOPROJEKT, a. s., Trenčín; Ing. Andrej Blaho, Ing. Lenka Zajacová
Hlavný zhotoviteľ: CESTY NITRA, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Michal Zbýňovec
Stavebník, developer: Mesto Trenčín
Dozorná činnosť: Ing. Marián Kortiš
Celkové inv. nákl. (bez DPH): 2,9 mil. EUR
Doba výstavby: 04/2017 – 05/2018

Foto: Ing. arch. Bořivoj Čapák


Prevzaté z www.stavbaroka.eu

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie