Informácia o konaní 33. Valného zhromaždenia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

Dňa 11. apríla 2018 sa konalo 33. Valné zhromaždenie Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. Členovia zväzu sa zišli, aby v príjemnom prostredí hotela SOREA REGIA v Bratislave bilancovali činnosť zväzu v uplynulom roku ako aj hlavné úlohy a ciele v ďalších mesiacoch.

Vo verejnej časti zasadnutia srdečne privítali sociálnych a odborných partnerov, JUDr. Martu Brodziansku, predsedníčku Integrovaného odborového zväzu (IOZ), RNDr. Miroslava Kiráľvargu, MBA, prezidenta Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), prof. Dipl.-Ing.Dr. Vladimíra Benka, predsedu Slovenskej komory stavebných inžinierov i generálneho sekretára Asociácie priemyselných zväzov (APZ) Andreja Lasza.

Nadväzujúc na úvodnú správu prezidenta ZSPS Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA o aktuálnom stave stavebníctva na Slovensku všetci hostia vo svojich pozdravných vystúpenia akcentovali potrebu zvýšenia spoločenského statusu pre Slovensko tradičného stavebného remesla a všeobecné zlepšenie podnikateľského prostredia.

Predsedníčka IOZ vyzvala k spoločnému a koordinovanému postupu aj v oblastiach odmeňovania zamestnancov a odbornej prípravy mladých ľudí pre stavebníctvo. Súčasne poďakovala za doterajšiu spoluprácu zo zväzom, ktorá je korektná a otvorená hľadaniu optimálnych riešení. Prezident RÚZ pripomenul závažnosť pôsobenia únie zamestnávateľov Hospodárskej rade vlády SR, v ktorej presadzuje koncepčné a legislatívne podmienky zlepšenia podnikateľského prostredia, a to aj v úzkej a úspešnej spolupráci so ZSPS. Predseda SKSI ocenil pozitívne výsledky spolupráce na príklade spoločného organizovania odbornej konferencie Fórum slovenského stavebníctva, ktorá bezprostredne predchádzala tomuto valnému zhromaždeniu, ako aj priaznivý ohlas Projektu ingREeS zameraného na ďalšie vzdelávanie odborníkov v stavebníctve na strednej a vyššej riadiacej úrovni v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách.

V pracovnej časti valného zhromaždenia sa účastníci zamerali popri výsledkoch hospodárenia najmä na prijatie úloh na rok 2018. Vyplýva z nich, že zväz sa v nasledujúcom období bude venovať oblastiam legislatívy, podnikateľskému prostrediu a zamestnanosti, bytovej výstavbe a odbornej príprave v stavebníctve.

Medzi priority zväzu bude patriť:

  • participácia ZSPS na príprave nového zákona o výstavbe
  • odstránenie zbytočnej administratívnej a ostatných prekážok v stavebnom podnikaní (daňové, odvodové a poplatkové zaťaženie)
  • koncepčné, legislatívne a zdrojové zabezpečenie vstupu súkromného kapitálu do výstavby komerčného a podnikového nájomného bývania
  • zavedenie systematického prognózovania potrieb trhu práce a optimalizovanie siete a profilu stredných škôl stavebného smeru v spolupráci so zamestnávateľmi.

Už z uvedeného je zrejmé, že dosiahnutie takto náročne nastavených cieľov a úloh zväzu bude možné len cestou efektívnej koordinácie so sociálnymi a odbornými partnermi, ministerstvami a ostanými orgánmi štátnej a verejnej správy na Slovensku. A v neposlednom rade aj prostredníctvom Európskej federácie stavebného priemyslu (FIEC), ktorej sa ZSPS opäť stáva aktívnym členom.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie