Vytlačiť

PROGRAM A MIESTO

17. riadneho zasadnutia Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020, ktoré sa uskutoční

dňa 4. (streda) apríla 2018 o 14:00 hod.

v zasadačke ZSPS

Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

4. Informácia o hlasovaní per rollam

5. Návrh zmeny a doplnenia Interného predpisu ZSPS o výške a spôsobe úhrady členských príspevkov

6. Účasť ZSPS na Sneme RÚZ 24. 4. 2018

7. Program, scenár a materiály pre 33. VZ ZSPS

8. Rôzne