Vytlačiť

PROGRAM A MIESTO

20. riadneho zasadnutia Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020, ktoré sa uskutoční

dňa 11. (utorok) septembra 2018 o 14:00 hod.

v zasadačke ZSPS

Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 30. 7. 2018

5. Informácia o členskej základni

6. Informácia o hlasovaní per rollam

7. Návrh na zmenu a doplnenie Interného predpisu ZSPS o výške a spôsobe úhrady členských príspevkov

8. Návrh na zmenu a doplnenie Stanov ZSPS a alternatívy Interného predpisu ZSPS o výške a spôsobe hrady členských príspevkov

9. Rôzne