Vytlačiť

PROGRAM A MIESTO  

21. riadneho zasadnutia Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020, ktoré sa uskutočnilo

dňa 25. (štvrtok) októbra 2018 o 14:00 hod.

v zasadačke ZSPS

Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 30. 9. 2018

5. Informácia o členskej základni

6. Analýza zvyšovania cien spotrebných materiálov, služieb, cestovného, a mzdových nákladov rozpočtu ZSPS od r. 2007 

7. Návrh na zmenu a doplnenie Interného predpisu ZSPS o výške a spôsobe  úhrady členských príspevkov

8. Rôzne