Vytlačiť

PROGRAM A MIESTO  

22. riadneho zasadnutia Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020, ktoré sa uskutoční 

dňa 13. (utorok) novembra 2018 o 13:00 hod.

v zasadačke ZSPS

Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA

  1. Otvorenie a schválenie programu

  2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

  3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

  4. Stav plnenia rozpočtu k 31. 10. 2018

  5. Návrh rozpočtu na rok 2019

  6. Informácia o členskej základni

  7. Rámcový program aktivít ZSPS v r. 2019

  8. Informácia o vysporiadaní sa s členskými príspevkami

  9. Rôzne