Vytlačiť

PROGRAM A MIESTO

24. riadneho zasadnutia Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020, ktoré sa uskutoční

5. (utorok) februára 2019 od 13:00 do 16:00 hod.

Press Centrum výstaviska Agrokomplex Nitra I.

VEREJNÁ ČASŤ:

hosť: Zástupca AQUA – THERM NITRA

téma: Uvítanie a predstavenie 20. ročníka medzinárodného odborného veľtrhu vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky. II.

PROGRAM INTERNEJ ČASTI ZASADNUTIA

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva a aktivity ZSPS

3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

4. Informácia o členskej základni

5. Informácia o hlasovaní per rollam k materiálom, ktoré boli predložené na 23. zasadnutie Prezídia ZSPS

6. Rôzne