Vytlačiť

PROGRAM A MIESTO

26. riadneho zasadnutia Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020, ktoré sa uskutoční 

dňa 16. (utorok) apríla 2019 o 13:00 hod.

v zasadačke ZSPS, Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA

  1. Otvorenie a schválenie programu

  2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

  3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

  4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31. 3. 2019

  5. Informácia o členskej základni

  6. Informácia o konaní a zápis z 34. VZ ZSPS

  7. Rozpracovanie Plánu hlavných úloh do práce komisií a pracovných skupín ZSPS

  8. Aktivity ZSPS v rámci medzinárodného veľtrhu CONECO 2019 - zhodnotenie

  9. Rôzne