Vytlačiť

PROGRAM A MIESTO

29. riadneho zasadnutia Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020, ktoré sa uskutoční 

dňa 11. (streda) septembra 2019 o 13:00 hod.

v zasadačke ZSPS, Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA

  1. Otvorenie a schválenie programu

  2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

  3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

  4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31. 7. 2019

  5. Informácia o členskej základni

  6. Zmeny a doplnky Interného predpisu ZSPS o vzniku a činnosti odborných komisií

  7. Návrh členov a gestorov odborných komisií ZSPS

  8. Rôzne