Vytlačiť

PROGRAM A MIESTO

30. riadneho zasadnutia Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020, ktoré sa uskutoční dňa

23. (streda) októbra 2019 o 13:00 hod.

v zasadačke ZSPS, Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA

  1. Otvorenie a schválenie programu

  2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

  3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

  4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 30. 9. 2019

  5. Informácia o členskej základni

  6. Návrh gestora Komisie ZSPS pre podmienky zhotovovania stavieb

  7. Rôzne