Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Medzinárodná konferencia DREVO V MODERNEJ ARCHITEKTÚRE
  • Organizátor: Sekcia drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky
  • Dátum: 4. – 6. 10. 2018
  • Miesto: Hotel PATRIA, Štrbské Pleso
  • Odborní garanti: Prof. Ing. Jozef Štefko, PhD, vedúci Katedry drevostavieb DF TU Zvolen, Prof. Ing. Anton Osvald, CSc., doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD. Katedra požiarneho inžinierstva FBI Žilinská univerzita, doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. Katedra kovových a drevených konštrukcií SvF STU Bratislava, Ing. arch. Pavol Pokorný
  • Organizačný výbor: Ing. Robert Lukáč, Ing. Ivan Kolárik, Marián Podhorský, PhDr. Peter Zemaník
  • Partneri: EFV (Europäischer Fertighausverband), ABF Slovakia, Slovenská komora architektov, ZMOS, ADMD

Zámer: Na konkrétnych architektonických riešeniach a firemných realizáciách zo Slovenska ako aj blízkeho i vzdialeného zahraničia prezentovať prednosti využitia dreva v modernom staviteľstve vo výstavbe viacpodlažných budov. Osloviť predovšetkým architektov, projektantov, realizátorov a spracovateľov dreva s témami, ktoré im pomôžu zorientovať sa v problematike. Priestor dostanú aj akade- mici s prvkami inovácií v branži. Zabezpečíme prednášku špičkových architektov a projektantov z kancelárie EQUILIBRIUM Consulting Inc, Vancouver (Kanada) a z tímu HoHo Wien z Rakúska k téme modernej architektúry výškových stavieb v Kanade, USA a v Rakúsku.

Pre predstaviteľov ZMOS ponúkneme prezentácie možnosti riešení využitia dreva vo výstavbe sociálnych bytov a verejných budov s takmer nulovou spotrebou energie v obciach na Slovensku. Pozornosť chceme venovať požiarnej bezpečnosti stavieb, najmä v sú- vislosti s využitím dreva vo väzbe na aktualizáciu STN 92 0201-2.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline